Visa allt om Fondberg & Co AB
Visa allt om Fondberg & Co AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 139 305 191 163 159 799 204 299 291 392 347 133 397 099 368 868 408 786 389 854
Övrig omsättning 8 730 10 967 12 239 11 265 12 736 17 596 12 483 10 539 8 904 4 242
Rörelseresultat (EBIT) 2 301 3 522 5 691 -4 800 732 12 245 -7 116 -12 378 14 366 3 073
Resultat efter finansnetto 16 607 1 351 7 283 14 110 -3 651 7 974 -8 705 -10 924 15 389 2 542
Årets resultat 16 607 1 131 6 757 14 110 -3 651 5 949 -1 686 116 9 243 3 965
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 515 20 484 21 216 21 735 42 387 42 102 40 741 1 243 732 839
Omsättningstillgångar 133 896 84 934 84 252 96 358 104 034 128 610 186 483 244 066 231 994 218 227
Tillgångar 134 411 105 418 105 468 118 093 146 421 170 712 227 224 245 309 232 726 219 065
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 35 288 38 681 40 330 45 047 30 937 34 588 34 313 35 999 49 269 35 667
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 7 032 19 701 17 716
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 2 000 8 000 14 000 0 0 0
Kortfristiga skulder 99 123 66 737 65 138 73 046 113 484 128 124 178 911 202 278 163 756 165 683
Skulder och eget kapital 134 411 105 418 105 468 118 093 146 421 170 712 227 224 245 309 232 726 219 065
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 1 430 1 670 1 250 1 390 1 223 1 200 3 000 2 940 1 691
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 6 159 8 749 6 659 8 851 10 652 10 149 14 307 16 071 14 680 13 326
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 2 855 3 767 3 012 4 155 4 288 5 256 7 170 17 273 8 534 6 593
Utdelning till aktieägare 5 000 20 000 2 000 10 000 0 0 0 0 4 616 0
Omsättning 148 035 202 130 172 038 215 564 304 128 364 729 409 582 379 407 417 690 394 096
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 16 17 18 21 22 30 35 32 32
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 950 11 948 9 400 11 350 13 876 15 779 13 237 10 539 12 775 12 183
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 666 915 769 936 961 717 839 1 098 1 081 723
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 620 4 271 6 321 -4 088 1 470 12 720 -6 700 -11 989 14 618 3 459
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -27,13% 19,63% -21,78% -29,89% -16,06% -12,58% 7,65% -9,77% 4,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,15% 5,00% 9,93% 15,24% 1,14% 8,36% -1,47% -3,00% 7,79% 2,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,65% 2,76% 6,55% 8,81% 0,57% 4,11% -0,84% -1,99% 4,44% 1,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 15,57% 18,73% 20,54% 15,76% 15,14% 14,27% 15,95% 36,96% 36,24% 36,76%
Rörelsekapital/omsättning 24,96% 9,52% 11,96% 11,41% -3,24% 0,14% 1,91% 11,33% 16,69% 13,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,25% 36,69% 38,24% 38,15% 21,13% 20,26% 15,10% 16,74% 27,27% 22,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 116,75% 92,27% 90,41% 96,01% 51,32% 51,35% 71,33% 87,11% 105,38% 91,56%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...