Visa allt om Ingenjörsfirma Ros Aktiebolag
Visa allt om Ingenjörsfirma Ros Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 825 16 828 14 644 10 797 14 379 14 486 19 859 7 654 5 327 14 589
Övrig omsättning 2 - - - 165 19 - - 374 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 821 6 100 -749 1 965 872 3 469 -161 -934 -163
Resultat efter finansnetto -1 850 -30 61 -757 1 895 828 3 441 -182 -966 -198
Årets resultat -1 555 6 58 1 1 008 605 2 431 -182 -966 -136
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 135 135 254 405 565 464 603 330 298 231
Omsättningstillgångar 1 734 4 181 6 800 4 168 6 987 4 639 5 110 2 648 2 979 2 744
Tillgångar 1 869 4 317 7 054 4 573 7 552 5 103 5 714 2 978 3 277 2 976
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 905 2 960 3 054 3 371 3 570 3 030 2 925 494 676 1 642
Obeskattade reserver 0 295 334 352 1 116 596 596 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 965 1 062 3 666 850 2 866 1 477 2 193 2 484 2 602 1 334
Skulder och eget kapital 1 869 4 317 7 054 4 573 7 552 5 103 5 714 2 978 3 277 2 976
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 222 2 697 2 410 2 269 2 266 2 462 2 448 2 201 2 285 2 214
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 937 1 077 877 851 835 955 925 867 841 793
Utdelning till aktieägare 0 500 100 375 200 100 20 0 0 0
Omsättning 4 827 16 828 14 644 10 797 14 544 14 505 19 859 7 654 5 701 14 589
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 8 8 7 7 8 8 7 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 689 2 104 1 831 1 542 2 054 1 811 2 482 1 093 666 1 824
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 483 509 427 472 477 458 446 460 388 392
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 734 125 273 -550 2 159 1 049 3 611 -68 -800 -53
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -71,33% 14,91% 35,63% -24,91% -0,74% -27,06% 159,46% 43,68% -63,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -97,32% 0,23% 1,52% -15,02% 26,51% 17,32% 60,83% -4,90% -28,41% -5,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -37,70% 0,06% 0,73% -6,36% 13,92% 6,10% 17,50% -1,91% -17,48% -1,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,39% 34,81% 43,42% 65,18% 30,73% 55,42% 54,82% 5,04% 28,72% 66,84%
Rörelsekapital/omsättning 15,94% 18,53% 21,40% 30,73% 28,66% 21,83% 14,69% 2,14% 7,08% 9,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,42% 73,90% 46,99% 79,39% 58,16% 67,98% 58,88% 16,59% 20,63% 55,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 149,64% 362,71% 179,19% 304,35% 211,76% 275,90% 224,58% 97,34% 104,84% 183,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...