Visa allt om NC JOUR Aktiebolag
Visa allt om NC JOUR Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 122 5 557 6 131 10 195 5 264 5 144 3 809 6 141 6 180 6 957
Övrig omsättning 82 291 374 360 312 150 434 202 267 323
Rörelseresultat (EBIT) 351 194 643 610 586 203 -191 432 180 -260
Resultat efter finansnetto 333 166 589 551 525 139 -262 349 281 -307
Årets resultat 222 122 362 294 198 135 -73 129 187 6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 044 1 963 1 857 1 744 1 731 1 742 1 736 1 953 2 033 2 168
Omsättningstillgångar 2 576 2 052 2 599 2 462 1 889 1 787 1 381 1 572 2 112 1 883
Tillgångar 4 620 4 015 4 456 4 206 3 621 3 529 3 117 3 525 4 145 4 050
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 488 1 466 1 544 1 382 1 239 1 141 1 006 1 199 1 270 1 553
Obeskattade reserver 566 538 514 376 228 0 0 189 61 18
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 717 737 757 777 797 935 975 865 1 070 1 290
Kortfristiga skulder 1 849 1 274 1 641 1 671 1 357 1 453 1 136 1 271 1 744 1 189
Skulder och eget kapital 4 620 4 015 4 456 4 206 3 621 3 529 3 117 3 525 4 145 4 050
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 826 620 600 600 691 670
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 772 1 591 1 785 1 680 422 765 620 658 627 609
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 754 693 780 739 593 644 514 595 622 568
Utdelning till aktieägare 200 200 200 200 150 100 0 120 200 470
Omsättning 6 204 5 848 6 505 10 555 5 576 5 294 4 243 6 343 6 447 7 280
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 531 1 389 1 226 2 039 1 316 1 286 952 1 535 1 545 1 739
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 673 579 532 509 511 528 463 524 560 465
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 410 249 686 662 640 268 -86 629 407 -36
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,17% -9,36% -39,86% 93,67% 2,33% 35,05% -37,97% -0,63% -11,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,16% 5,48% 14,52% 14,60% 16,43% 5,84% -6,06% 12,82% 9,19% -5,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,16% 3,96% 10,55% 6,02% 11,30% 4,00% -4,96% 7,36% 6,17% -3,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,10% 65,43% 77,43% 55,15% 76,56% 76,36% 72,49% 73,52% 69,43% 48,94%
Rörelsekapital/omsättning 11,88% 14,00% 15,63% 7,76% 10,11% 6,49% 6,43% 4,90% 5,95% 9,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,76% 46,96% 43,65% 39,45% 38,86% 32,33% 32,27% 37,87% 31,70% 38,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 105,84% 122,84% 147,04% 137,82% 128,22% 103,92% 95,86% 102,52% 102,35% 151,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...