Visa allt om A. Mohlins Konditori Aktiebolag
Visa allt om A. Mohlins Konditori Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 717 5 398 5 243 4 962 5 002 4 899 5 007 5 052 4 502 4 131
Övrig omsättning 19 - 9 - - - - 23 13 1
Rörelseresultat (EBIT) 542 470 323 189 339 216 179 346 171 121
Resultat efter finansnetto 552 480 343 217 342 222 176 373 185 125
Årets resultat 416 373 268 158 251 203 167 264 129 85
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 281 225 238 216 469 795 583 569 108 143
Omsättningstillgångar 1 910 1 819 1 548 1 500 1 222 753 974 954 1 096 950
Tillgångar 2 191 2 045 1 786 1 716 1 691 1 548 1 557 1 522 1 205 1 093
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 163 1 047 924 856 897 772 669 602 438 394
Obeskattade reserver 16 1 4 6 13 16 75 127 124 120
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 290 267 225 216 89 62 124 96 72 97
Kortfristiga skulder 723 730 634 638 692 698 688 698 570 481
Skulder och eget kapital 2 191 2 045 1 786 1 716 1 691 1 548 1 557 1 522 1 205 1 093
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 286 274 287 264 264
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 2 379 2 334 2 197 2 202 2 163 1 851 1 904 1 649 1 556 1 412
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 887 785 811 839 769 775 867 809 733 621
Utdelning till aktieägare 500 300 250 200 200 125 100 100 100 85
Omsättning 5 736 5 398 5 252 4 962 5 002 4 899 5 007 5 075 4 515 4 132
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 715 675 655 620 625 612 626 561 500 459
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 410 392 378 381 366 364 382 306 285 256
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 554 483 335 210 359 245 207 392 230 218
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,91% 2,96% 5,66% -0,80% 2,10% -2,16% -0,89% 12,22% 8,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,24% 23,47% 19,20% 13,11% 20,52% 14,73% 11,62% 24,84% 15,77% 11,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,67% 8,89% 6,54% 4,53% 6,94% 4,65% 3,61% 7,48% 4,22% 3,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,93% 82,33% 81,12% 80,57% 79,85% 79,73% 79,61% 77,83% 78,43% 78,09%
Rörelsekapital/omsättning 20,76% 20,17% 17,43% 17,37% 10,60% 1,12% 5,71% 5,07% 11,68% 11,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,65% 51,24% 51,91% 50,14% 53,61% 50,63% 46,52% 45,56% 43,76% 43,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 254,50% 240,00% 233,60% 225,24% 166,18% 98,71% 130,81% 126,93% 180,00% 184,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...