Visa allt om Harry & Susanne Gods- och Tidningsfrakt Aktiebolag
Visa allt om Harry & Susanne Gods- och Tidningsfrakt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 760 1 813 1 808 1 789 1 754 1 752 1 608 1 680 1 724 1 579
Övrig omsättning 59 7 388 9 100 41 46 100 431 22
Rörelseresultat (EBIT) 57 -92 474 10 -168 -1 -152 86 352 -13
Resultat efter finansnetto 40 -117 474 5 -179 -12 -164 54 320 -17
Årets resultat 3 2 89 5 -78 15 -2 37 17 11
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 006 953 1 181 34 161 406 561 763 949 90
Omsättningstillgångar 407 382 712 380 404 464 396 520 428 367
Tillgångar 1 413 1 335 1 894 415 565 870 957 1 284 1 377 456
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 231 228 225 136 132 210 195 222 225 208
Obeskattade reserver 296 260 380 0 0 100 135 297 295 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 568 499 647 0 69 187 295 414 532 0
Kortfristiga skulder 318 349 641 278 364 373 332 351 325 248
Skulder och eget kapital 1 413 1 335 1 894 415 565 870 957 1 284 1 377 456
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 399 453 360 538 624
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 590 521 535 434 447 0 0 3 26 15
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 185 164 168 136 140 125 142 116 176 183
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 25 40 0
Omsättning 1 819 1 820 2 196 1 798 1 854 1 793 1 654 1 780 2 155 1 601
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 880 907 904 895 877 876 804 560 575 790
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 390 344 356 288 296 264 303 161 251 356
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 213 160 511 114 55 218 72 309 487 15
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,92% 0,28% 1,06% 2,00% 0,11% 8,96% -4,29% -2,55% 9,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,03% -6,89% 25,03% 2,41% -29,73% -0,11% -15,88% 6,70% 25,64% -2,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,24% -5,07% 26,22% 0,56% -9,58% -0,06% -9,45% 5,12% 20,48% -0,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,32% 68,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,06% 1,82% 3,93% 5,70% 2,28% 5,19% 3,98% 10,06% 5,97% 7,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,69% 32,27% 27,53% 32,77% 23,36% 32,61% 30,77% 33,94% 31,76% 45,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 127,99% 109,46% 111,08% 136,69% 110,99% 124,40% 119,28% 148,15% 131,69% 147,98%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...