Visa allt om TeKå Persienner Aktiebolag
Visa allt om TeKå Persienner Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 194 6 418 6 380 6 560 7 260 7 022 6 693 6 891 6 797 5 713
Övrig omsättning - 20 4 50 48 151 74 96 64 10
Rörelseresultat (EBIT) 159 126 201 77 187 168 -182 233 340 228
Resultat efter finansnetto 64 20 100 -13 96 103 -256 143 232 117
Årets resultat 64 20 100 -13 96 103 -256 143 232 123
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 40 40 40 30 30 30 34 29 13
Omsättningstillgångar 1 748 1 599 1 596 1 497 1 267 1 341 1 266 1 570 1 433 1 367
Tillgångar 1 788 1 639 1 636 1 537 1 297 1 371 1 296 1 604 1 461 1 380
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 268 204 129 28 41 -54 -157 100 -43 -275
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 759 921 0 0 0 0 0 0 0 6
Kortfristiga skulder 761 514 1 507 1 509 1 256 1 426 1 454 1 506 1 505 1 650
Skulder och eget kapital 1 788 1 639 1 636 1 537 1 297 1 371 1 296 1 604 1 461 1 380
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 272 272 265 251 225
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 436 1 298 1 242 1 460 1 384 1 189 1 111 1 104 947 692
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 513 516 429 506 471 504 529 523 473 332
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 194 6 438 6 384 6 610 7 308 7 173 6 767 6 987 6 861 5 723
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 199 1 070 1 063 1 093 1 210 1 404 1 339 1 378 1 359 1 143
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 327 317 281 329 310 396 383 379 339 256
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 159 126 201 77 187 168 -178 237 344 234
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,09% 0,60% -2,74% -9,64% 3,39% 4,92% -2,87% 1,38% 18,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,89% 7,69% 12,29% 5,01% 14,65% 12,62% -14,04% 14,53% 23,41% 16,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,21% 1,96% 3,15% 1,17% 2,62% 2,46% -2,72% 3,38% 5,03% 4,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,44% 52,49% 51,43% 53,00% 48,82% 49,09% 49,75% 49,53% 47,31% 45,60%
Rörelsekapital/omsättning 13,72% 16,91% 1,39% -0,18% 0,15% -1,21% -2,81% 0,93% -1,06% -4,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,99% 12,45% 7,89% 1,82% 3,16% -3,94% -12,11% 6,23% -2,94% -19,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 131,80% 156,23% 58,26% 53,61% 51,04% 49,51% 43,60% 61,69% 50,43% 38,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...