Visa allt om Aktiebolag Tomelilla Byggservice
Visa allt om Aktiebolag Tomelilla Byggservice

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 * 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning - 3 020 2 665 2 412 3 221 5 209 6 741 4 133 5 180 5 598
Övrig omsättning - 143 70 - - - - - - 36
Rörelseresultat (EBIT) - 44 86 -267 380 -419 -70 63 30 89
Resultat efter finansnetto - 15 63 -288 354 -451 -88 47 27 81
Årets resultat - 15 63 -288 354 -443 -49 19 14 48
Balansräkningar (tkr)
2016-06 * 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 31 11 19 32 46 40 34 25 31
Omsättningstillgångar - 550 601 710 1 019 1 622 2 125 1 017 929 1 790
Tillgångar - 581 612 729 1 050 1 668 2 165 1 051 954 1 821
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - -199 -215 -278 10 -344 99 148 130 191
Obeskattade reserver - 0 0 0 0 0 8 46 30 22
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 0 49 96 0 68 0 26 80 0
Kortfristiga skulder - 781 777 910 1 040 1 944 2 058 830 715 1 608
Skulder och eget kapital - 581 612 729 1 050 1 668 2 165 1 051 954 1 821
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 96 361 275 347 402 349
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 1 066 1 196 1 025 886 1 129 1 043 918 822 856
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - - -
Sociala kostnader - 274 335 260 286 476 441 457 443 427
Utdelning till aktieägare - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning - 3 163 2 735 2 412 3 221 5 209 6 741 4 133 5 180 5 634
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 007 888 804 805 1 302 1 685 1 033 1 295 1 400
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 450 513 428 319 504 455 443 425 416
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar - 52 94 -254 395 -405 -56 75 45 107
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 13,32% 10,49% -25,12% -38,16% -22,73% 63,10% -20,21% -7,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 7,57% 14,05% -36,63% 36,76% -25,12% -3,23% 6,09% 3,14% 4,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 1,46% 3,23% -11,07% 11,98% -8,04% -1,04% 1,55% 0,58% 1,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 74,21% 70,66% 71,43% 71,00% 50,30% 39,70% 61,43% 48,40% 46,86%
Rörelsekapital/omsättning - -7,65% -6,60% -8,29% -0,65% -6,18% 0,99% 4,52% 4,13% 3,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. - -34,25% -35,13% -38,13% 0,95% -20,62% 4,85% 17,23% 15,89% 11,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 70,42% 77,35% 78,02% 87,69% 82,05% 90,72% 90,48% 118,46% 111,32%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-06: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...