Visa allt om Thorleif Josefsson Konsult Aktiebolag
Visa allt om Thorleif Josefsson Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 90 0 0 500 500 500 250 581 662 662
Övrig omsättning - - - - - - - - 193 -
Rörelseresultat (EBIT) -171 -169 -2 654 53 474 472 225 524 784 228
Resultat efter finansnetto 1 274 1 200 34 820 411 401 583 1 884 2 737 2 033 -219
Årets resultat 1 123 1 262 34 906 233 320 557 1 875 2 622 1 866 -219
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 667 42 570 42 581 11 183 11 513 11 906 12 648 11 465 11 464 11 485
Omsättningstillgångar 872 851 909 230 290 674 478 1 552 874 583
Tillgångar 44 540 43 421 43 490 11 413 11 803 12 580 13 126 13 017 12 338 12 067
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 43 753 42 931 42 969 8 753 8 521 8 801 8 244 6 869 4 747 2 881
Obeskattade reserver 353 395 457 543 443 457 541 567 505 419
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 275 1 375 1 925 3 025 4 125 5 100 5 625
Kortfristiga skulder 433 96 65 1 842 1 465 1 397 1 316 1 456 1 986 3 142
Skulder och eget kapital 44 540 43 421 43 490 11 413 11 803 12 580 13 126 13 017 12 338 12 067
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06 2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 1 229
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 0 1 183 0 0 0 0 0 0 5 211
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 30 23 381 0 0 0 0 0 0 2 366
Utdelning till aktieägare 32 250 300 300 0 0 0 0 0 500 0
Omsättning 90 0 0 500 500 500 250 581 855 662
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 0 0 0 0 0 0 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 90 - - - - - - - - 44
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 31 23 782 - - - - - - 22
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -171 -169 -2 654 53 474 472 225 524 786 230
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% 0,00% 0,00% 100,00% -56,97% -12,24% 0,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,86% - - 5,31% 4,51% 5,80% 15,37% 23,23% 20,04% 0,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1 415,56% - - 121,20% 106,40% 146,00% 806,80% 520,48% 373,41% 6,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 487,78% - - -322,40% -235,00% -144,60% -335,20% 16,52% -167,98% -386,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,85% 99,58% 99,62% 80,20% 74,96% 72,64% 65,84% 55,91% 41,42% 26,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 201,39% 886,46% 1 398,46% 12,49% 19,80% 48,25% 36,32% 106,59% 44,01% 18,56%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...