Visa allt om Mäster Jacobs Bagerikonsult i Västerås Aktiebolag
Visa allt om Mäster Jacobs Bagerikonsult i Västerås Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 390 4 799 5 158 4 938 5 005 5 282 5 267 5 621 5 536 5 369
Övrig omsättning 219 6 - 31 - 148 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -123 -41 -5 -44 68 -12 -161 7 33 121
Resultat efter finansnetto -123 -40 -4 -42 71 -11 -158 17 37 119
Årets resultat -123 -40 -8 -38 55 -25 -1 90 94 93
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 74 95 24 2 7 11 16 24 11 19
Omsättningstillgångar 590 618 871 886 986 1 022 957 1 161 1 347 1 454
Tillgångar 664 713 896 888 992 1 033 973 1 185 1 359 1 473
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 102 225 265 273 311 256 281 372 375 366
Obeskattade reserver 0 0 0 0 10 0 0 157 268 372
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 562 488 631 615 671 777 692 656 716 735
Skulder och eget kapital 664 713 896 888 992 1 033 973 1 185 1 359 1 473
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 929 910 783 812 812 824 816 765
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 181 1 936 1 043 1 050 1 070 1 140 1 157 1 203 1 163 1 135
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 806 736 792 781 793 807 758 773 776 631
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 90 85 85
Omsättning 4 609 4 805 5 158 4 969 5 005 5 430 5 267 5 621 5 536 5 369
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 732 800 860 823 715 755 752 803 791 767
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 502 452 466 453 383 420 389 413 402 379
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -102 -32 -2 -39 73 -7 -153 17 41 140
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,52% -6,96% 4,46% -1,34% -5,24% 0,28% -6,30% 1,54% 3,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -18,52% -5,75% -0,45% -4,73% 7,16% -1,06% -16,14% 1,77% 3,38% 8,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,80% -0,85% -0,08% -0,85% 1,42% -0,21% -2,98% 0,37% 0,83% 2,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,01% 76,37% 74,68% 74,77% 76,42% 75,80% 70,31% 70,95% 71,13% 70,27%
Rörelsekapital/omsättning 0,64% 2,71% 4,65% 5,49% 6,29% 4,64% 5,03% 8,98% 11,40% 13,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,36% 31,56% 29,58% 30,74% 32,09% 24,78% 28,88% 40,93% 41,79% 43,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 92,88% 104,71% 123,93% 125,53% 129,06% 118,40% 119,22% 150,61% 162,85% 175,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...