Visa allt om STUDIO MAGNUS REED Aktiebolag
Visa allt om STUDIO MAGNUS REED Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 37 132 876 5 411 8 902 7 844 8 431 7 358 7 112 6 909
Övrig omsättning 70 119 136 143 134 139 105 99 77 75
Rörelseresultat (EBIT) -95 97 -341 -416 721 353 -541 813 1 109 580
Resultat efter finansnetto -95 90 -344 -418 714 353 -382 854 1 124 628
Årets resultat -95 90 -344 -418 516 246 178 600 585 335
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 20 27 41 35 57 2 026 3 976 3 958 3 975
Omsättningstillgångar 237 336 339 1 174 1 901 3 032 3 139 3 023 2 101 1 307
Tillgångar 251 356 366 1 216 1 936 3 089 5 165 7 000 6 058 5 282
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 133 42 536 1 097 1 079 3 196 5 153 4 738 4 241
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 588 588 295
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Kortfristiga skulder 149 224 324 679 839 2 011 1 970 1 258 722 736
Skulder och eget kapital 251 356 366 1 216 1 936 3 089 5 165 7 000 6 058 5 282
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 259 0 0 642 1 144 705 934 375
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - 0 1 286 1 107 397 924 622 55 244
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - 29 59 402 372 674 534 364 254
Utdelning till aktieägare 0 0 0 150 143 127 127 200 185 88
Omsättning 107 251 1 012 5 554 9 036 7 983 8 536 7 457 7 189 6 984
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 3 3 4 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 37 132 876 2 706 2 967 2 615 2 108 2 453 3 556 3 455
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 293 679 504 472 688 623 679 442
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -88 104 -327 -389 743 386 -505 858 1 149 622
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -71,97% -84,93% -83,81% -39,22% 13,49% -6,96% 14,58% 3,46% 2,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -37,85% 27,25% -92,90% -34,21% 37,29% 11,43% -7,30% 12,21% 18,59% 11,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -256,76% 73,48% -38,81% -7,69% 8,11% 4,50% -4,47% 11,62% 15,83% 9,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -75,68% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 237,84% 84,85% 1,71% 9,15% 11,93% 13,02% 13,87% 23,99% 19,39% 8,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,24% 37,36% 11,48% 44,08% 56,66% 34,93% 61,88% 79,66% 85,20% 84,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 159,06% 150,00% 104,63% 172,90% 226,58% 150,77% 159,34% 240,30% 291,00% 177,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...