Visa allt om Nibbler Sales Aktiebolag
Visa allt om Nibbler Sales Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 24 883 30 513 22 915 20 490 16 750 12 253 12 626 18 699 18 616 18 623
Övrig omsättning - - 375 - - - 100 50 5 119
Rörelseresultat (EBIT) 2 956 3 442 2 799 2 977 1 889 940 1 434 3 480 3 152 553
Resultat efter finansnetto 2 968 3 531 2 867 3 133 2 063 1 216 1 480 3 614 3 303 610
Årets resultat 1 952 2 608 2 146 1 751 1 436 737 984 1 930 1 670 343
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 018 1 945 3 049 3 102 2 986 3 040 1 379 1 508 1 777 499
Omsättningstillgångar 16 755 17 060 13 851 13 155 8 407 7 528 8 268 8 678 9 725 7 838
Tillgångar 18 774 19 006 16 900 16 257 11 393 10 568 9 647 10 186 11 502 8 337
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 980 5 079 2 471 7 325 5 874 5 038 4 601 3 917 2 187 517
Obeskattade reserver 4 790 4 337 4 186 4 084 3 346 3 256 2 998 2 891 1 998 1 330
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 37 97 199 105 0
Långfristiga skulder 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 003 9 591 10 244 4 848 2 173 2 238 1 951 3 179 7 212 6 490
Skulder och eget kapital 18 774 19 006 16 900 16 257 11 393 10 568 9 647 10 186 11 502 8 337
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 362 361 365 384 317
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 314 1 995 1 759 1 874 1 458 656 752 691 652 515
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 842 769 683 680 556 388 426 440 564 321
Utdelning till aktieägare 1 950 1 050 0 7 000 300 600 300 300 200 0
Omsättning 24 883 30 513 23 290 20 490 16 750 12 253 12 726 18 749 18 621 18 742
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 5 5 5 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 147 6 103 4 583 4 098 3 350 3 063 3 157 4 675 4 654 6 208
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 532 549 488 511 403 352 385 374 400 384
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 034 3 490 2 852 3 030 1 992 1 032 1 620 3 661 3 372 708
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,45% 33,16% 11,84% 22,33% 36,70% -2,95% -32,48% 0,45% -0,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,22% 18,60% 17,01% 19,31% 18,16% 11,58% 15,49% 35,55% 28,77% 7,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,24% 11,59% 12,54% 15,32% 12,35% 9,99% 11,83% 19,36% 17,78% 3,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 21,21% 27,51% 22,51% 19,78% 24,43% 26,93% 27,63% 11,55%
Rörelsekapital/omsättning 59,29% 24,48% 15,74% 40,54% 37,22% 43,17% 50,03% 29,41% 13,50% 7,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,75% 44,52% 33,94% 63,57% 73,20% 70,38% 70,60% 58,89% 31,52% 17,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 533,05% 124,39% 51,59% 140,28% 185,46% 197,01% 269,35% 186,79% 86,26% 54,59%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...