Visa allt om Autoteknik i Växjö Aktiebolag
Visa allt om Autoteknik i Växjö Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 5 496 5 380 5 958 5 386 3 946 4 056 3 476 4 627 5 063 5 326
Övrig omsättning - - - - 65 32 32 24 15 -
Rörelseresultat (EBIT) -155 158 275 -144 -85 17 -132 299 391 163
Resultat efter finansnetto -222 50 175 -225 -32 -22 -65 213 309 -24
Årets resultat -221 50 175 -225 -32 -22 127 69 166 -24
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 220 231 251 270 292 263 358 497 539 548
Omsättningstillgångar 1 355 1 252 1 333 1 110 1 222 1 245 1 280 1 137 1 174 1 141
Tillgångar 1 574 1 483 1 584 1 380 1 514 1 509 1 638 1 634 1 713 1 689
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 91 311 261 86 311 193 290 233 250 85
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 192 78 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 181 0 740 743 668 834 854 695 793 900
Kortfristiga skulder 1 303 1 172 583 550 535 482 493 514 591 705
Skulder och eget kapital 1 574 1 483 1 584 1 380 1 514 1 509 1 638 1 634 1 713 1 689
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 469 380 338 334 312 365 328 330
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 920 1 794 1 288 1 242 898 829 783 972 1 256 1 683
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 688 644 638 574 433 418 446 600 597 734
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
Omsättning 5 496 5 380 5 958 5 386 4 011 4 088 3 508 4 651 5 078 5 326
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 6 6 6 5 5 5 5 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 374 897 993 898 789 811 695 925 723 666
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 663 417 426 373 340 318 315 387 317 352
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -143 177 294 -122 -52 93 -16 408 482 251
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,16% -9,70% 10,62% 36,49% -2,71% 16,69% -24,88% -8,61% -4,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,85% 10,65% 17,42% -10,29% 4,29% 4,51% 1,10% 18,48% 22,88% 2,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,82% 2,94% 4,63% -2,64% 1,65% 1,68% 0,52% 6,53% 7,74% 0,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,25% 75,43% 72,99% 68,07% 69,08% 74,41% 78,19% 75,21% 78,14% 79,68%
Rörelsekapital/omsättning 0,95% 1,49% 12,59% 10,40% 17,41% 18,81% 22,64% 13,46% 11,51% 8,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,78% 20,97% 16,48% 6,23% 20,54% 12,79% 17,70% 22,72% 17,87% 5,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 40,98% 40,87% 95,20% 78,55% 108,41% 95,23% 119,27% 92,80% 86,97% 76,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...