Visa allt om Delta Energy Systems (Sweden) AB
Visa allt om Delta Energy Systems (Sweden) AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 45 304 46 244 37 164 33 357 27 843 26 996 32 446 49 539 78 012 66 809
Övrig omsättning 1 021 206 417 248 554 706 - 623 - 15
Rörelseresultat (EBIT) 1 399 1 058 1 923 3 745 2 898 1 001 1 535 876 -6 773 1 252
Resultat efter finansnetto 1 399 1 071 1 969 3 823 2 941 1 035 1 619 1 219 -6 400 1 378
Årets resultat 1 288 806 1 452 2 697 1 632 509 841 616 -274 2 199
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 51 63 48 49 43 53 69 81 143 123
Omsättningstillgångar 26 696 29 024 30 645 25 788 23 831 18 194 18 144 23 674 31 264 32 168
Tillgångar 26 747 29 087 30 693 25 837 23 874 18 247 18 213 23 755 31 407 32 291
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 025 8 738 11 430 9 978 8 881 7 249 6 740 5 899 5 283 5 557
Obeskattade reserver 2 951 3 245 3 222 3 153 3 030 2 372 2 078 1 643 1 315 7 437
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 136 2 029 9 189 328
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 771 17 105 16 041 12 706 11 963 8 626 9 259 14 184 15 620 18 969
Skulder och eget kapital 26 747 29 087 30 693 25 837 23 874 18 247 18 213 23 755 31 407 32 291
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 522 1 370 1 438 1 747 1 803 1 487 1 298 1 764 1 480 1 403
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 849 3 634 3 518 3 201 3 443 3 428 3 832 6 387 10 246 10 647
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 320 3 625 4 120 4 240 3 593 2 979 3 191 6 161 5 123 5 457
Utdelning till aktieägare 0 0 3 500 0 1 600 0 0 0 0 0
Omsättning 46 325 46 450 37 581 33 605 28 397 27 702 32 446 50 162 78 012 66 824
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 12 13 13 13 12 13 26 36 38
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 119 3 854 2 859 2 566 2 142 2 250 2 496 1 905 2 167 1 758
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 790 719 698 707 680 658 640 550 468 461
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 426 1 085 1 948 3 776 2 932 1 031 1 583 938 -6 694 1 348
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,03% 24,43% 11,41% 19,80% 3,14% -16,80% -34,50% -36,50% 16,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,23% 3,68% 6,42% 14,80% 12,32% 5,67% 8,89% 5,14% -20,36% 4,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,09% 2,32% 5,30% 11,46% 10,56% 3,83% 4,99% 2,47% -8,20% 2,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,85% 17,98% 25,27% 34,55% 40,39% 35,36% 31,02% 17,84% 5,93% 18,28%
Rörelsekapital/omsättning 28,53% 25,77% 39,30% 39,22% 42,62% 35,44% 27,38% 19,16% 20,05% 19,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,09% 38,74% 45,43% 47,61% 46,55% 49,31% 45,42% 29,81% 19,84% 33,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 173,85% 157,12% 177,81% 191,70% 187,67% 190,85% 176,96% 148,85% 148,40% 136,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...