Visa allt om Sveriges Energiföreningars Service Aktiebolag
Visa allt om Sveriges Energiföreningars Service Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 259 492 611 576 1 414 1 753 1 638 2 016 1 804 1 292
Övrig omsättning - 38 42 156 462 261 257 167 220 1 147
Rörelseresultat (EBIT) -627 -956 -1 135 -891 -608 -400 -662 -274 -295 593
Resultat efter finansnetto -628 -956 -1 134 -889 -603 -400 -664 -262 -288 591
Årets resultat 1 0 2 3 5 2 0 6 7 4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 16 15 13 14 14 28 51 39 40
Omsättningstillgångar 220 197 308 402 977 904 760 1 007 755 1 198
Tillgångar 230 213 323 414 991 918 787 1 058 794 1 237
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 141 140 140 138 135 131 129 129 122 116
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 88 73 183 276 856 788 659 930 671 1 122
Skulder och eget kapital 230 213 323 414 991 918 787 1 058 794 1 237
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 63 546 506 505 637 666 692 621 680 321
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 16 193 173 211 220 241 221 204 215 119
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 259 530 653 732 1 876 2 014 1 895 2 183 2 024 2 439
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 1 2 2 2 2 2 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 492 611 576 707 877 819 1 008 902 323
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 795 736 763 429 499 474 446 480 132
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -620 -949 -1 130 -881 -598 -386 -647 -257 -283 1 379
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -47,36% -19,48% 6,08% -59,26% -19,34% 7,02% -18,75% 11,75% 39,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -272,17% -448,36% -350,77% -213,77% -60,44% -43,36% -83,86% -24,48% -34,26% 48,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -241,70% -194,11% -185,43% -153,65% -42,36% -22,70% -40,29% -12,85% -15,08% 45,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 99,19% 100,00% 99,65% 98,51% 98,86% 98,53% 96,23% 95,68% 93,89%
Rörelsekapital/omsättning 50,97% 25,20% 20,46% 21,88% 8,56% 6,62% 6,17% 3,82% 4,66% 5,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,30% 65,73% 43,34% 33,33% 13,62% 14,27% 16,39% 12,19% 15,37% 9,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 247,73% 267,12% 165,03% 143,48% 113,43% 113,96% 114,11% 107,20% 110,88% 105,79%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...