Visa allt om JB:s Begagnade Möbler och Motor Aktiebolag
Visa allt om JB:s Begagnade Möbler och Motor Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 947 998 836 749 825 676 676 639 687 523
Övrig omsättning - - - 32 57 2 2 93 95 324
Rörelseresultat (EBIT) 91 102 101 101 105 81 81 159 53 65
Resultat efter finansnetto 39 29 18 7 10 9 9 30 -2 5
Årets resultat 30 22 11 1 4 7 7 20 -2 5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 217 1 619 1 679 1 738 1 747 1 898 1 898 1 848 1 623 1 480
Omsättningstillgångar 340 355 345 340 328 312 312 327 369 646
Tillgångar 2 557 1 975 2 023 2 078 2 075 2 210 2 210 2 174 1 993 2 126
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 226 196 174 163 163 159 159 152 132 135
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 966 1 515 1 555 1 683 1 711 1 913 1 913 1 845 1 653 1 745
Kortfristiga skulder 364 264 295 233 202 139 139 178 207 247
Skulder och eget kapital 2 557 1 975 2 023 2 078 2 075 2 210 2 210 2 174 1 993 2 126
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 180 168 121 116 156 111 111 130 141 80
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 55 202
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 79 75 49 59 72 56 55 55 95 99
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 947 998 836 781 882 678 678 732 782 847
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 947 998 836 749 825 676 676 639 687 262
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 261 243 170 176 227 172 172 173 292 191
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 163 161 160 185 183 154 154 223 104 116
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,11% 19,38% 11,62% -9,21% 22,04% 0,00% 5,79% -6,99% 31,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,56% 5,16% 4,99% 4,86% 5,06% 3,67% 3,67% 7,31% 2,66% 3,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,61% 10,22% 12,08% 13,48% 12,73% 11,98% 11,98% 24,88% 7,71% 12,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,76% 70,14% 71,29% 77,70% 70,42% 71,15% 71,15% 71,05% 72,63% 72,28%
Rörelsekapital/omsättning -2,53% 9,12% 5,98% 14,29% 15,27% 25,59% 25,59% 23,32% 23,58% 76,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,84% 9,92% 8,60% 7,84% 7,86% 7,19% 7,19% 6,99% 6,62% 6,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 48,63% 52,27% 21,36% 21,03% 18,32% 43,17% 43,17% 41,01% 74,40% 174,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...