Visa allt om Ulf Danielsson Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Ulf Danielsson Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 129 1 192 1 212 1 144 1 180 1 053 990 980 1 139 1 051
Övrig omsättning 5 25 4 13 23 - 76 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 67 15 141 36 48 131 -77 -3 172 106
Resultat efter finansnetto 60 3 113 3 10 96 -107 -13 157 85
Årets resultat 75 0 88 31 5 68 70 72 86 14
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 644 579 783 986 975 1 228 1 509 711 807 894
Omsättningstillgångar 469 396 390 352 347 390 259 306 429 353
Tillgångar 1 113 975 1 173 1 338 1 321 1 617 1 769 1 017 1 236 1 246
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 486 411 411 373 362 356 339 319 246 211
Obeskattade reserver 151 190 190 190 231 267 267 471 586 551
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 443 249 454 648 403 569 736 0 188 329
Kortfristiga skulder 34 125 119 127 325 424 428 228 215 156
Skulder och eget kapital 1 113 975 1 173 1 338 1 321 1 617 1 769 1 017 1 236 1 246
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 340 0 - 0 285 135 292 300 341 320
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 374 340 338 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 107 118 107 106 90 42 92 83 96 96
Utdelning till aktieägare 0 0 0 25 0 50 50 50 50 50
Omsättning 1 134 1 217 1 216 1 157 1 203 1 053 1 066 980 1 139 1 051
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 129 1 192 1 212 1 144 1 180 1 053 990 980 1 139 1 051
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 457 502 456 452 380 185 393 393 452 416
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 270 218 344 241 277 413 220 99 274 240
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,29% -1,65% 5,94% -3,05% 12,06% 6,36% 1,02% -13,96% 8,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,02% 1,85% 12,11% 2,77% 3,63% 8,10% -4,35% -0,20% 14,08% 8,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,93% 1,51% 11,72% 3,23% 4,07% 12,44% -7,78% -0,20% 15,28% 10,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 38,53% 22,73% 22,36% 19,67% 1,86% -3,23% -17,07% 7,96% 18,79% 18,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,25% 57,35% 47,67% 38,34% 40,29% 34,19% 30,29% 64,71% 54,04% 48,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 379,41% 316,80% 327,73% 277,17% 106,77% 91,98% 60,51% 134,21% 199,53% 226,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...