Visa allt om Björlanda Maskinservice Aktiebolag
Visa allt om Björlanda Maskinservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 221 2 348 1 712 641 849 939 768 724 716 759
Övrig omsättning 526 568 552 422 391 228 241 318 207 354
Rörelseresultat (EBIT) 455 479 375 4 280 408 230 176 199 366
Resultat efter finansnetto 466 487 389 22 296 414 236 181 210 371
Årets resultat 364 379 303 16 192 213 138 153 172 123
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 537 1 583 1 207 1 672 1 349 1 369 1 225 1 413 1 218 1 217
Omsättningstillgångar 2 629 2 530 2 620 1 622 1 755 1 515 1 406 984 997 1 125
Tillgångar 4 167 4 114 3 827 3 294 3 104 2 885 2 630 2 397 2 216 2 342
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 846 2 482 2 103 1 799 1 783 1 591 1 378 1 250 1 097 925
Obeskattade reserver 780 780 780 780 780 745 620 570 603 633
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 279 543 492 499 482 469 433 442 402 627
Kortfristiga skulder 261 308 452 216 59 79 199 134 114 158
Skulder och eget kapital 4 167 4 114 3 827 3 294 3 104 2 885 2 630 2 397 2 216 2 342
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 144 - - 144 144 144 144 144
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 144 144 0 144 144 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 58 58 58 58 58 58 61 61 59 55
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Omsättning 2 747 2 916 2 264 1 063 1 240 1 167 1 009 1 042 923 1 113
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 221 2 348 1 712 641 849 939 768 724 716 759
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 196 203 202 197 202 202 207 205 203 201
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 650 694 582 227 510 618 473 426 396 596
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,41% 37,15% 167,08% -24,50% -9,58% 22,27% 6,08% 1,12% -5,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,21% 11,86% 10,16% 0,70% 9,54% 14,38% 9,13% 7,97% 9,61% 15,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,03% 20,78% 22,72% 3,59% 34,86% 44,20% 31,25% 26,38% 29,75% 49,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,18% 27,09% 32,36% 56,32% 79,39% 87,01% 84,24% 83,29% 82,96% 89,86%
Rörelsekapital/omsättning 106,62% 94,63% 126,64% 219,34% 199,76% 152,93% 157,16% 117,40% 123,32% 127,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,90% 75,12% 70,85% 72,07% 75,96% 74,18% 69,77% 69,27% 69,10% 58,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 914,94% 719,48% 542,26% 700,00% 2 867,80% 1 754,43% 649,75% 632,84% 825,44% 668,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...