Visa allt om Ravensberg Consulting AB
Visa allt om Ravensberg Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 110 4 864 5 613 4 956 4 946 4 120 2 358 4 959 6 619 7 764
Övrig omsättning 1 837 1 824 1 807 1 687 1 417 1 357 1 419 1 305 1 166 1 210
Rörelseresultat (EBIT) 737 973 1 352 1 117 981 576 453 712 1 333 1 654
Resultat efter finansnetto 543 626 969 845 761 69 135 429 1 089 1 575
Årets resultat 273 423 684 412 377 53 370 188 531 1 164
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 220 17 706 18 016 18 326 14 067 11 905 12 072 12 361 12 641 6 540
Omsättningstillgångar 1 013 730 1 155 690 1 595 959 1 304 2 054 1 743 2 281
Tillgångar 16 233 18 436 19 171 19 016 15 662 12 864 13 376 14 415 14 384 8 821
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 764 7 740 7 567 7 133 6 971 6 763 6 867 6 656 6 644 6 392
Obeskattade reserver 1 150 990 940 876 634 420 552 912 797 578
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 597 7 933 8 044 8 576 4 536 3 962 4 663 5 875 5 832 1 112
Kortfristiga skulder 1 722 1 772 2 620 2 430 3 521 1 720 1 294 972 1 111 739
Skulder och eget kapital 16 233 18 436 19 171 19 016 15 662 12 864 13 376 14 415 14 384 8 821
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 377 377 381 379 362
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 741 780 775 689 619 246 195 404 243 330
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 268 276 246 246 224 225 210 285 201 206
Utdelning till aktieägare 250 250 250 250 250 168 157 159 176 280
Omsättning 6 947 6 688 7 420 6 643 6 363 5 477 3 777 6 264 7 785 8 974
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 555 2 432 1 871 2 478 2 473 2 060 1 179 1 653 3 310 3 882
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 540 569 363 502 458 470 444 359 422 455
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 999 1 283 1 662 1 410 1 215 802 681 992 1 805 1 849
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,06% -13,34% 13,26% 0,20% 20,05% 74,72% -52,45% -25,08% -14,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,54% 5,28% 7,05% 6,24% 6,28% 4,49% 4,18% 5,09% 9,48% 18,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,42% 20,00% 24,09% 23,93% 19,87% 14,00% 23,71% 14,80% 20,61% 21,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,07% 56,00% 51,26% 52,80% 47,11% 51,09% 61,87% 59,51% 49,60% 47,66%
Rörelsekapital/omsättning -13,87% -21,42% -26,10% -35,11% -38,94% -18,47% 0,42% 21,82% 9,55% 19,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,35% 46,17% 43,30% 40,91% 47,49% 54,98% 54,38% 50,73% 50,18% 77,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 58,83% 41,20% 44,08% 28,40% 45,30% 55,76% 100,77% 211,32% 156,89% 294,32%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...