Visa allt om Harald Danielsson Bil & Byggsmide Aktiebolag
Visa allt om Harald Danielsson Bil & Byggsmide Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 * 2007-06 2006-06 2001-06 * 2000-06
Nettoomsättning 33 818 73 129 53 009 48 860 58 047 - 41 986 31 025 - 6 562
Övrig omsättning 485 1 186 442 276 3 475 - 553 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 974 2 820 377 2 381 1 234 - 2 934 3 507 - 282
Resultat efter finansnetto 227 65 -1 028 1 424 379 - 2 582 3 132 - 157
Årets resultat 146 -3 -1 088 1 022 245 - 1 836 2 228 - 119
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 * 2007-06 2006-06 2001-06 * 2000-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0
Anläggningstillgångar 28 222 28 726 29 288 23 584 24 522 - 10 745 7 900 - 3 637
Omsättningstillgångar 11 155 14 139 13 168 17 007 15 546 - 16 327 9 371 - 1 923
Tillgångar 39 377 42 864 42 456 40 591 40 068 - 27 072 17 271 - 5 561
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 640 7 494 7 497 8 585 7 564 - 7 286 5 655 - 607
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 - 0 0 - -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 - 0 0 - 43
Långfristiga skulder 22 679 30 475 29 882 23 971 25 289 - 9 242 7 035 - 2 081
Kortfristiga skulder 9 058 4 895 5 077 8 035 7 216 - 10 544 4 581 - 2 830
Skulder och eget kapital 39 377 42 864 42 456 40 591 40 068 - 27 072 17 271 - 5 561
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
2001-06
2000-06
Löner till styrelse & VD 552 782 560 420 420 - 523 345 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 10 976 16 701 10 317 8 471 6 595 - 4 987 3 971 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 3 195 5 082 3 597 2 880 2 192 - 2 006 1 664 - 472
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0
Omsättning 34 303 74 315 53 451 49 136 61 522 - 42 539 31 025 - 6 562
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 37 38 39 30 27 - 17 15 - 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 914 1 924 1 359 1 629 2 150 - 2 470 2 068 - 937
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 382 626 382 401 362 - 461 414 - 364
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 012 4 419 1 539 3 454 2 197 - 3 724 4 291 - 556
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -53,76% 37,96% 8,49% -15,83% - - 35,33% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,09% 6,70% 0,95% 5,97% 3,33% - 11,09% 20,44% - 5,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,93% 3,93% 0,76% 4,96% 2,30% - 7,15% 11,38% - 4,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,37% 45,23% 38,81% 44,75% 29,72% - 44,67% 53,79% - 60,24%
Rörelsekapital/omsättning 6,20% 12,64% 15,26% 18,36% 14,35% - 13,77% 15,44% - -13,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,40% 17,48% 17,66% 21,15% 18,88% - 26,91% 32,74% - 10,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 61,96% 172,89% 160,27% 161,78% 153,05% - 126,38% 179,79% - 53,99%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-06: Koncernredovisning ej upprättad
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2001-06: Koncernredovisning ej upprättad
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 26 170 26 220 32 881 60 631 34 758 32 168 29 992 37 849 34 516 30 405
Övrig omsättning 101 88 412 61 55 31 3 314 307 101 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 969 1 104 534 375 112 2 451 3 254 4 872 2 637 3 280
Resultat efter finansnetto 1 791 1 588 345 121 51 2 413 3 258 4 882 2 585 3 175
Årets resultat 2 384 962 268 55 -13 1 767 2 817 1 372 1 858 2 775
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 386 5 702 4 536 4 265 4 377 2 935 3 986 3 015 3 204 2 718
Omsättningstillgångar 16 139 14 736 14 575 20 205 15 609 14 212 11 243 14 700 13 849 9 222
Tillgångar 21 526 20 439 19 111 24 470 19 987 17 148 15 229 17 715 17 052 11 941
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 452 10 069 9 107 8 839 8 784 8 797 7 841 7 112 7 634 5 999
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 669 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 256 6 916 2 453 4 404 4 363 2 677 2 970 3 041 1 937 1 915
Kortfristiga skulder 3 818 3 455 7 552 11 227 6 840 5 674 4 419 6 892 7 481 4 027
Skulder och eget kapital 21 526 20 439 19 111 24 470 19 987 17 148 15 229 17 715 17 052 11 941
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 630 - 552 782 560 420 420 420 523 345
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 356 8 712 10 976 16 701 10 317 8 337 5 734 4 902 4 930 3 971
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 040 2 804 3 195 5 082 3 597 2 833 1 944 1 878 1 989 1 664
Utdelning till aktieägare 3 000 0 0 0 0 0 0 0 1 894 223
Omsättning 26 271 26 308 33 293 60 692 34 813 32 199 33 306 38 156 34 617 30 405
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 30 30 37 38 39 29 24 20 17 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 872 874 889 1 596 891 1 109 1 250 1 892 2 030 2 027
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 407 390 382 626 381 408 360 387 456 414
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 502 1 703 970 1 001 562 2 808 3 678 5 358 3 151 3 756
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,19% -20,26% -45,77% 74,44% 8,05% 7,26% -20,76% 9,66% 13,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,49% 9,84% 2,95% 1,75% 0,69% 14,49% 22,00% 28,26% 15,75% 27,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,80% 7,67% 1,72% 0,71% 0,39% 7,73% 11,17% 13,23% 7,78% 10,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,92% 66,43% 68,65% 57,56% 58,85% 66,19% 54,95% 62,74% 53,49% 52,68%
Rörelsekapital/omsättning 47,08% 43,02% 21,36% 14,81% 25,23% 26,54% 22,75% 20,63% 18,45% 17,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,85% 49,26% 47,65% 36,12% 43,95% 51,30% 51,49% 42,87% 44,77% 50,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 285,20% 283,65% 119,60% 130,42% 169,91% 193,60% 200,05% 173,22% 163,95% 200,82%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...