Visa allt om Cadmea Aktiebolag
Visa allt om Cadmea Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 31 - 241 496 274 757 542 873
Övrig omsättning 11 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -18 -49 -12 - 10 69 5 12 17 35
Resultat efter finansnetto -18 -49 -11 - 5 60 1 1 6 24
Årets resultat -18 -49 13 - 12 15 1 1 12 17
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 14 30 - 66 91 82 105 93 112
Omsättningstillgångar 171 183 219 - 300 249 296 271 248 349
Tillgångar 171 197 250 - 365 340 378 376 341 461
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 145 163 211 - 202 190 175 174 174 211
Obeskattade reserver 0 0 0 - 38 49 10 10 10 20
Avsättningar (tkr) 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 27 - 70 58 108 88 85 64
Kortfristiga skulder 26 34 11 - 56 43 85 104 73 166
Skulder och eget kapital 171 197 250 - 365 340 378 376 341 461
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 62 144 107 390 238 402
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - 6 17 0 149 92 173
Utdelning till aktieägare 0 0 0 - 0 0 0 0 0 50
Omsättning 11 0 31 - 241 496 274 757 542 873
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - - 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 241 496 274 379 271 437
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 68 161 104 270 164 288
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -18 -33 4 - 35 95 28 35 37 57
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% - - -51,41% 81,02% -63,80% 39,67% -37,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - -4,40% - 2,74% 20,29% 1,32% 3,46% 5,28% 7,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - -35,48% - 4,15% 13,91% 1,82% 1,72% 3,32% 4,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - 670,97% - 101,24% 41,53% 77,01% 22,06% 32,29% 20,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,80% 82,74% 84,40% - 63,02% 66,50% 48,25% 48,19% 53,14% 48,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 657,69% 538,24% 1 990,91% - 532,14% 572,09% 342,35% 254,81% 331,51% 205,42%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...