Visa allt om Peter Öhlanders Åkeri AB
Visa allt om Peter Öhlanders Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 322 1 289 1 706 1 582 1 786 1 782 1 587 1 373 1 570 1 658
Övrig omsättning 9 - - - - - - - 138 -
Rörelseresultat (EBIT) -132 -215 52 -38 48 103 25 2 178 -19
Resultat efter finansnetto -133 -191 27 -79 -16 43 -3 -4 156 -52
Årets resultat 0 394 21 0 0 -1 1 38 74 -2
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 200 205 1 670 1 962 2 264 2 567 2 842 1 550 1 504 2 192
Omsättningstillgångar 677 1 437 452 438 538 687 643 481 619 493
Tillgångar 877 1 642 2 121 2 401 2 803 3 254 3 485 2 031 2 123 2 685
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 517 892 498 477 477 514 516 515 527 454
Obeskattade reserver 232 365 1 059 1 059 1 141 1 160 1 120 1 127 1 185 1 133
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 182 454 729 1 054 1 374 209 0 648
Kortfristiga skulder 129 386 384 411 455 526 476 181 411 451
Skulder och eget kapital 877 1 642 2 121 2 401 2 803 3 254 3 485 2 031 2 123 2 685
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 262 - - 0 0 0 285 265 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 343 395 350 304 329 17 13 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 30 165 156 179 123 132 124 119 124 117
Utdelning till aktieägare 0 250 0 0 0 0 0 0 50 0
Omsättning 331 1 289 1 706 1 582 1 786 1 782 1 587 1 373 1 708 1 658
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 322 1 289 1 706 1 582 1 786 1 782 1 587 1 373 1 570 1 658
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 299 535 560 535 432 470 434 398 433 422
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -127 -210 345 266 352 405 199 193 391 338
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -75,02% -24,44% 7,84% -11,42% 0,22% 12,29% 15,59% -12,55% -5,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -15,05% -10,90% 2,45% -1,50% 1,78% 3,23% 0,77% 0,30% 8,57% -0,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -40,99% -13,89% 3,05% -2,28% 2,80% 5,89% 1,70% 0,44% 11,59% -1,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,99% 96,59% 98,18% 99,30% 88,19% 91,25% 98,61% 99,13% 97,77% 96,80%
Rörelsekapital/omsättning 170,19% 81,54% 3,99% 1,71% 4,65% 9,03% 10,52% 21,85% 13,25% 2,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,58% 71,66% 62,42% 52,37% 47,02% 42,07% 38,49% 65,31% 65,01% 47,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 524,81% 372,28% 117,71% 106,57% 118,24% 130,61% 135,08% 265,75% 150,61% 109,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...