Visa allt om Lövdalens Bygg & Förvaltnings Aktiebolag
Visa allt om Lövdalens Bygg & Förvaltnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 780 1 990 2 325 700 955 300 500 0 1 100 0
Övrig omsättning - - - 142 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 150 524 951 -280 523 280 487 -14 1 075 -10
Resultat efter finansnetto 1 150 528 955 -281 519 177 485 -14 1 075 -10
Årets resultat 1 018 412 545 8 397 4 355 23 640 -10
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 350 350 350 400 400 470 490 490 402 200
Omsättningstillgångar 3 214 2 135 1 907 1 578 1 340 897 1 151 745 1 161 257
Tillgångar 3 564 2 485 2 257 1 978 1 740 1 367 1 641 1 235 1 563 457
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 564 946 934 388 580 183 579 223 720 80
Obeskattade reserver 330 330 330 100 395 217 217 217 265 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 15 15 15 213 213 243 373
Kortfristiga skulder 1 670 1 209 993 1 474 749 952 632 582 334 4
Skulder och eget kapital 3 564 2 485 2 257 1 978 1 740 1 367 1 641 1 235 1 563 457
Löner & utdelning (tkr)
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-09
2011-09
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 412 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 118 985 902 722 233 0 0 0 3 390 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 340 274 276 218 68 0 0 0 1 220 0
Utdelning till aktieägare 1 000 400 400 0 200 0 400 0 0 0
Omsättning 2 780 1 990 2 325 842 955 300 500 0 1 100 0
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 2 0 0 0 14 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 927 663 775 233 478 - - - 79 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 486 432 399 313 151 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 150 524 951 -280 523 280 487 -14 1 075 -10
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 39,70% -14,41% 232,14% -26,70% 218,33% -40,00% - -100,00% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,27% 21,25% 42,53% -14,16% 30,06% 13,17% 29,68% - 68,78% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 41,37% 26,53% 41,29% -40,00% 54,76% 60,00% 97,40% - 97,73% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning 55,54% 46,53% 39,31% 14,86% 61,88% -18,33% 103,80% - 75,18% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,11% 48,43% 52,79% 23,34% 50,06% 25,09% 45,03% 30,71% 58,27% 17,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 192,46% 176,59% 192,04% 107,06% 178,91% 94,22% 182,12% 128,01% 347,60% 6 425,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...