Visa allt om S-O Lindströms El i Bälinge Aktiebolag
Visa allt om S-O Lindströms El i Bälinge Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 822 1 023 1 410 1 323 1 317 1 545 1 958 1 427 1 618 1 623
Övrig omsättning - - - - 1 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -120 297 459 111 71 261 200 87 223 116
Resultat efter finansnetto -91 329 514 103 73 269 227 119 229 122
Årets resultat 37 228 320 57 53 147 155 120 195 87
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 914 1 185 1 140 777 689 698 705 643 826 824
Omsättningstillgångar 436 451 609 822 975 1 047 950 851 689 562
Tillgångar 1 350 1 636 1 749 1 598 1 665 1 746 1 654 1 494 1 515 1 385
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 997 1 160 1 133 1 212 1 255 1 302 1 255 1 200 1 179 984
Obeskattade reserver 232 372 337 222 195 195 127 113 162 207
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 121 104 280 164 214 248 272 182 174 194
Skulder och eget kapital 1 350 1 636 1 749 1 598 1 665 1 746 1 654 1 494 1 515 1 385
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 423 321 320 314
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 117 217 290 302 311 0 0 0 14
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 12 44 102 110 119 179 132 131 126
Utdelning till aktieägare 400 200 200 400 100 100 100 100 100 0
Omsättning 822 1 023 1 410 1 323 1 318 1 545 1 958 1 427 1 618 1 623
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 411 1 023 1 410 1 323 1 317 1 545 979 1 427 809 812
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 237 129 261 394 414 430 314 454 227 227
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -120 297 476 118 81 276 233 90 227 122
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -19,65% -27,45% 6,58% 0,46% -14,76% -21,09% 37,21% -11,80% -0,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,67% 20,11% 29,39% 6,95% 4,38% 15,41% 13,72% 7,97% 15,18% 8,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -10,95% 32,16% 36,45% 8,39% 5,54% 17,41% 11,59% 8,34% 14,22% 7,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,50% 50,64% 60,07% 46,03% 47,00% 53,79% 51,43% 48,49% 51,48% 44,92%
Rörelsekapital/omsättning 38,32% 33,92% 23,33% 49,74% 57,78% 51,72% 34,63% 46,88% 31,83% 22,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,26% 88,64% 79,81% 86,68% 84,01% 82,80% 81,54% 85,77% 85,52% 81,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 355,37% 425,00% 213,57% 492,07% 449,07% 416,13% 345,59% 460,99% 388,51% 280,93%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...