Visa allt om Smideseken Aktiebolag
Visa allt om Smideseken Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 299 426 424 506 431 316 75 959 59 249 178 457 174 875
Övrig omsättning 200 - - - - - 1 431 1 622 776 3 177
Rörelseresultat (EBIT) -578 -650 -911 -1 558 -1 220 -831 14 941 -21 767 5 339 4 158
Resultat efter finansnetto 2 055 -2 291 4 704 7 086 17 729 -1 096 13 904 -25 314 4 662 30 467
Årets resultat 2 308 -1 171 4 781 6 828 17 333 -1 428 9 874 -11 530 2 848 28 598
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 52 329 26 958 23 121 16 231 8 340 26 711 63 499 26 538 30 320 24 837
Omsättningstillgångar 11 476 32 667 36 699 77 404 80 221 45 665 9 013 34 640 81 044 82 746
Tillgångar 63 805 59 625 59 820 93 635 88 561 72 376 72 512 61 177 111 364 107 583
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 57 339 55 288 56 615 90 337 85 139 67 125 67 790 57 578 68 315 65 467
Obeskattade reserver 2 220 3 196 2 851 2 814 3 087 2 707 2 344 0 13 275 12 692
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 218 220 223 226 231 2 981 27 584 27 987
Kortfristiga skulder 4 245 1 141 136 263 111 2 319 2 147 619 2 189 1 437
Skulder och eget kapital 63 805 59 625 59 820 93 635 88 561 72 376 72 512 61 177 111 364 107 583
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 60 60 105 64 64 64 67 30 - 72
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 33 33 46 25 25 40 24 15 - 10
Utdelning till aktieägare 160 156 156 39 000 143 128 127 120 339 0
Omsättning 499 426 424 506 431 316 77 390 60 871 179 233 178 052
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 299 426 424 506 431 316 75 959 59 249 - 174 875
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 203 189 239 168 173 119 154 45 - 82
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -459 -540 -787 -1 437 -1 101 -712 14 985 -21 738 5 362 4 187
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -29,81% 0,47% -16,21% 17,40% 36,39% -99,58% 28,20% -66,80% 2,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,50% -0,89% 8,21% 7,58% 35,24% 0,08% 20,75% -34,68% 5,41% 29,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 746,49% -124,18% 1 157,78% 1 402,96% 7 241,76% 18,35% 19,80% -35,81% 3,38% 18,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 19,16% -38,37% 2,84% 0,78%
Rörelsekapital/omsättning 2 418,39% 7 400,47% 8 623,35% 15 245,26% 18 587,01% 13 717,09% 9,04% 57,42% 44,19% 46,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,58% 96,91% 98,36% 98,69% 98,70% 95,50% 95,87% 94,12% 69,93% 69,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 270,34% 2 863,01% 26 984,56% 29 431,18% 72 271,17% 1 969,17% 419,80% 1 038,29% 192,01% 670,49%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...