Visa allt om Floristhörnan i Bro AB
Visa allt om Floristhörnan i Bro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 004 2 089 1 810 1 693 1 560 1 558 1 729 1 461 1 706 1 581
Övrig omsättning 135 9 10 13 20 - - - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 66 86 -22 47 11 165 230 -613 -306 -30
Resultat efter finansnetto 63 78 -26 51 104 120 176 -622 -315 -48
Årets resultat 63 78 -26 51 104 120 176 -622 -315 -48
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 70 40 43 46 45 15 17 40 96 108
Omsättningstillgångar 472 335 267 290 368 267 305 148 238 238
Tillgångar 542 375 310 335 413 282 323 188 334 346
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 220 157 80 106 -452 -556 -676 -852 -230 85
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 17 0 8 31 597 627 319 0 0 0
Kortfristiga skulder 305 218 223 198 268 210 679 1 041 564 261
Skulder och eget kapital 542 375 310 335 413 282 323 188 334 346
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 175 292 171 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 526 424 402 362 285 258 107 228 249 173
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 152 128 126 114 96 59 74 166 126 74
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 139 2 098 1 820 1 706 1 580 1 558 1 729 1 461 1 707 1 581
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 002 1 045 905 847 780 779 576 487 569 527
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 379 307 286 275 224 190 127 233 191 101
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 75 89 -19 50 12 170 233 -580 -291 -18
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,07% 15,41% 6,91% 8,53% 0,13% -9,89% 18,34% -14,36% 7,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,18% 22,93% -6,77% 17,61% 25,91% 59,93% 71,21% -325,00% -91,02% -8,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,29% 4,12% -1,16% 3,48% 6,86% 10,85% 13,30% -41,82% -17,82% -1,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,34% 53,18% 49,83% 54,46% 50,26% 53,79% 57,09% 36,76% 37,34% 39,15%
Rörelsekapital/omsättning 8,33% 5,60% 2,43% 5,43% 6,41% 3,66% -21,63% -61,12% -19,11% -1,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,59% 41,87% 25,81% 31,64% -109,44% -197,16% -209,29% -453,19% -68,86% 24,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 70,16% 64,22% 43,05% 43,94% 81,72% 50,00% 20,32% 5,38% 24,29% 46,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...