Visa allt om Ankarcronan Aktiebolag
Visa allt om Ankarcronan Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 461 1 041 840 890 281 613 698 290 140 1 398
Övrig omsättning - - - 24 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -89 408 64 303 113 -520 58 -80 34 39
Resultat efter finansnetto -91 406 63 220 34 -521 55 -90 35 3
Årets resultat -91 365 63 220 34 -507 40 -79 19 -2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 77 78 81 166 166
Omsättningstillgångar 409 515 526 357 49 17 491 312 516 304
Tillgångar 409 515 526 357 49 94 570 392 682 470
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 175 266 -99 -162 -382 -416 91 51 167 121
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kortfristiga skulder 234 249 625 520 431 510 478 341 506 349
Skulder och eget kapital 409 515 526 357 49 94 570 392 682 470
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 209 - - 0 400 270 200 12 253
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 250 0 410 356 0 0 0 0 0 37
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - 0
Sociala kostnader 79 66 129 104 0 126 85 67 3 70
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 461 1 041 840 914 281 613 698 290 140 1 398
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 461 1 041 840 890 281 307 698 290 140 1 398
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 361 322 570 462 - 263 358 267 15 360
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -89 408 64 303 113 -518 60 -78 34 240
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -55,72% 23,93% -5,62% 216,73% -54,16% -12,18% 140,69% 107,14% -89,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -21,76% 79,22% 12,17% 84,87% 230,61% -553,19% 10,35% -20,15% 5,13% 9,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -19,31% 39,19% 7,62% 34,04% 40,21% -84,83% 8,45% -27,24% 25,00% 3,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 91,83% 97,98% 98,76% 98,58% 24,96% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 37,96% 25,55% -11,79% -18,31% -135,94% -80,42% 1,86% -10,00% 7,14% -3,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,79% 51,65% -18,82% -45,38% -779,59% -442,55% 15,96% 13,01% 25,44% 25,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 174,79% 206,83% 84,16% 68,65% 11,37% 3,33% 102,72% 91,50% 101,98% 87,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...