Visa allt om Ann Purenature AB
Visa allt om Ann Purenature AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
Nettoomsättning 641 3 692 6 128 8 731 7 925 7 986 8 226 9 207 11 749 14 405
Övrig omsättning - 167 214 14 55 176 - 114 109 489
Rörelseresultat (EBIT) -1 172 32 -1 355 -2 916 -460 -238 92 545 -46
Resultat efter finansnetto -1 175 37 29 393 -2 872 -425 -211 117 606 96
Årets resultat -1 175 37 29 393 -2 021 -243 -71 162 418 75
Balansräkningar (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 203 188 198 76 179 1 939 2 080 2 309 2 667 2 852
Omsättningstillgångar 731 1 986 2 448 3 287 3 015 4 095 4 263 4 694 3 248 7 189
Tillgångar 934 2 173 2 647 3 363 3 194 6 034 6 343 7 003 5 915 10 041
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 445 1 620 1 583 1 555 1 162 3 182 3 425 3 617 3 644 3 227
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 851 1 033 1 191 1 343 1 336
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 490 553 1 064 1 809 1 979 2 000 1 884 2 196 928 5 478
Skulder och eget kapital 934 2 173 2 647 3 363 3 194 6 034 6 343 7 003 5 915 10 041
Löner & utdelning (tkr)
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
2003-12
Löner till styrelse & VD 0 0 208 43 665 650 855 631 768 726
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 377 861 1 089 966 979 830 721 967 1 055 1 229
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 127 338 576 531 965 878 893 1 010 1 107 1 458
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 120 190 0
Omsättning 641 3 859 6 342 8 745 7 980 8 162 8 226 9 321 11 858 14 894
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 5 5 5 5 5 5 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 641 738 1 226 1 746 1 585 1 597 1 645 1 315 1 678 2 058
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 545 256 390 326 545 496 513 383 432 518
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 159 43 11 412 -1 097 -190 73 518 1 001 387
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -82,64% -39,75% -29,81% 10,17% -0,76% -2,92% -10,65% -21,64% -18,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -125,48% 1,84% 1,25% 11,83% -89,82% -6,98% -3,28% 1,71% 10,31% 1,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -182,84% 1,08% 0,54% 4,56% -36,20% -5,27% -2,53% 1,30% 5,19% 0,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,25% 62,49% 64,26% 52,40% 59,38% 63,62% 65,11% 60,65% 61,61% 54,84%
Rörelsekapital/omsättning 37,60% 38,81% 22,58% 16,93% 13,07% 26,23% 28,92% 27,13% 19,75% 11,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,64% 74,55% 59,80% 46,24% 36,38% 62,89% 65,72% 63,89% 77,95% 41,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,27% 285,17% 153,20% 107,19% 72,06% 137,15% 199,95% 162,57% 279,96% 109,09%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...