Visa allt om Träslövsläge Bygg Aktiebolag
Visa allt om Träslövsläge Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 990 595 964 1 145 1 122 2 193 2 567 2 355 1 374 1 863
Övrig omsättning - 30 - - - - 938 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 215 98 -62 117 300 -824 -234 452 -185 -41
Resultat efter finansnetto 175 68 -96 93 265 -902 -248 415 -185 -41
Årets resultat 175 68 -96 93 265 -902 -247 397 -185 -41
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 85 107 1 1 2 16 45 23 35 36
Omsättningstillgångar 126 65 52 283 179 405 1 442 1 341 454 480
Tillgångar 211 172 53 284 181 422 1 487 1 364 489 516
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -298 -473 -541 -445 -538 -802 99 130 -267 -82
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 391 405 457 281 240 257 548 847 677 455
Kortfristiga skulder 118 239 137 448 479 967 840 386 80 143
Skulder och eget kapital 211 172 53 284 181 422 1 487 1 364 489 516
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 0 372 276 297 98
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 267 115 517 301 100 467 875 250 0 107
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 108 59 214 120 53 256 454 224 155 128
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 990 625 964 1 145 1 122 2 193 3 505 2 355 1 374 1 863
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 0 0 - - 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 990 595 482 - - - - 1 178 687 932
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 375 173 368 - - - - 381 226 167
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 237 102 -62 117 305 -819 -224 462 -173 -28
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 66,39% -38,28% -15,81% 2,05% -48,84% -14,57% 9,00% 71,40% -26,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 101,90% 56,98% -116,98% 41,20% 166,85% -195,26% -15,74% 33,14% -37,63% -7,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,72% 16,47% -6,43% 10,22% 26,92% -37,57% -9,12% 19,19% -13,39% -2,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,77% 68,24% 90,56% 72,40% 77,45% 54,86% 38,80% 66,07% 43,52% 31,45%
Rörelsekapital/omsättning 0,81% -29,24% -8,82% -14,41% -26,74% -25,63% 23,45% 40,55% 27,22% 18,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -141,23% -275,00% -1 020,75% -156,69% -297,24% -190,05% 6,66% 9,58% -54,60% -15,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,78% 27,20% 37,96% 63,17% 37,37% 41,88% 171,67% 347,41% 567,50% 333,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...