Visa allt om SL Infrateknik Aktiebolag
Visa allt om SL Infrateknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 94 002 75 823 84 600 0 214 065 2 622 500 0 0 0 24
Övrig omsättning 26 512 1 455 3 020 13 420 5 730 412 033 2 280 42 132 - -
Rörelseresultat (EBIT) 18 763 -5 354 -5 011 -25 778 -32 809 414 863 -20 496 24 953 -14 499 -10 090
Resultat efter finansnetto 19 372 -7 096 123 174 -57 788 -36 165 425 709 -9 760 19 303 -9 964 -2 775
Årets resultat 0 0 123 174 -57 788 -36 165 425 709 -9 760 18 111 -23 240 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 278 376 1 447 167 1 571 907 818 338 276 563 254 280 271 475 201 171 246 874 145 096
Omsättningstillgångar 1 662 308 1 579 490 1 272 304 1 109 256 649 549 594 143 323 300 409 389 1 840 241 1 985 846
Tillgångar 2 940 684 3 026 657 2 844 211 1 927 594 926 112 848 423 594 775 610 560 2 087 115 2 130 942
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 193 4 193 1 314 1 314 1 314 1 314 1 314 1 281 -149 764 120
Obeskattade reserver 13 276 13 276 13 276 13 276 13 276 13 276 13 276 13 276 13 276 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 12 551 32 505 133 083 144 427 160 602 0
Långfristiga skulder 539 438 555 739 552 513 549 468 550 923 552 378 110 755 112 210 0 411 331
Kortfristiga skulder 2 383 777 2 453 449 2 277 108 1 363 536 348 048 248 950 336 347 339 368 2 063 001 1 719 491
Skulder och eget kapital 2 940 684 3 026 657 2 844 211 1 927 594 926 112 848 423 594 775 610 560 2 087 115 2 130 942
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 120 514 77 278 87 620 13 420 219 795 3 034 533 2 280 42 132 0 24
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 111 191 72 756 79 695 12 507 -8 476 440 782 -2 946 41 401 -1 229 -1 802
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,98% -10,37% - -100,00% -91,84% - - - -100,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,66% -0,17% 4,48% - -3,45% 51,09% - - - 0,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,62% -6,98% 150,59% - -14,92% 16,53% - - - 54 562,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% - - - 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -767,50% -1 152,63% -1 187,71% - 140,85% 13,16% - - - 1 109 812,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 0,49% 0,48% 0,41% 0,58% 1,20% 1,31% 1,87% 1,78% -6,72% 0,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1,33% 6,95% 5,61% 6,16% 66,14% 52,52% 78,44% 59,60% 66,77% 38,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...