Visa allt om Matts Larsson Byggnadsfirma Aktiebolag
Visa allt om Matts Larsson Byggnadsfirma Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 039 788 746 769 795 788 687 722 647 673
Övrig omsättning - - - 45 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 169 123 170 225 202 211 186 154 133 181
Resultat efter finansnetto 170 127 176 237 214 212 186 162 137 186
Årets resultat 393 70 117 152 133 122 109 112 71 97
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 85 129 174 30 55 69 92 2 3
Omsättningstillgångar 1 320 1 097 945 905 896 818 630 639 667 565
Tillgångar 1 362 1 182 1 074 1 079 926 873 699 731 669 569
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 109 717 647 680 528 395 393 283 241 260
Obeskattade reserver 0 343 307 286 260 232 187 157 157 121
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 12 5 5 6 129 5 168 167 67
Kortfristiga skulder 243 110 115 108 132 117 114 121 104 120
Skulder och eget kapital 1 362 1 182 1 074 1 079 926 873 699 731 669 569
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 214 212 225 214 199 166 160 3
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 282 220 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 113 94 92 91 95 92 88 79 72 82
Utdelning till aktieägare 900 0 0 150 0 0 120 0 70 90
Omsättning 1 039 788 746 814 795 788 687 722 647 673
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 039 788 746 - 795 788 687 722 647 673
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 409 325 318 - 327 312 293 251 233 290
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 211 168 215 270 227 236 209 179 135 183
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 31,85% 5,63% -2,99% -3,27% 0,89% 14,70% -4,85% 11,59% -3,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,41% 10,83% 16,39% 21,96% 23,11% 24,40% 26,90% 23,26% 21,67% 32,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,27% 16,24% 23,59% 30,82% 26,92% 27,03% 27,37% 23,55% 22,41% 27,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,77% 70,30% 78,28% 77,24% 78,99% 81,22% 85,01% 73,55% 74,50% 85,14%
Rörelsekapital/omsättning 103,66% 125,25% 111,26% 103,64% 96,10% 88,96% 75,11% 71,75% 87,02% 66,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,42% 83,29% 82,54% 82,56% 77,71% 64,83% 75,94% 54,18% 52,92% 61,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 543,21% 997,27% 821,74% 837,96% 678,79% 699,15% 552,63% 528,10% 641,35% 470,83%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...