Visa allt om JRT Sweden AB
Visa allt om JRT Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
Nettoomsättning 4 232 7 640 9 474 10 700 12 001 12 280 12 434 12 539 7 424 6 464
Övrig omsättning 88 45 136 240 95 97 27 34 148 106
Rörelseresultat (EBIT) -3 681 -6 722 -6 569 -2 753 60 -904 937 357 441 531
Resultat efter finansnetto -3 723 -6 857 -6 747 -2 815 29 -939 873 306 407 401
Årets resultat -965 -357 53 35 29 -415 451 153 210 208
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 855 940 618 361 1 394 3 087 3 645 4 007 2 284 582
Omsättningstillgångar 8 253 6 988 4 537 6 711 6 441 3 897 2 850 2 990 2 740 3 789
Tillgångar 10 108 7 928 5 156 7 072 7 835 6 984 6 495 6 997 5 024 4 369
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 241 1 206 1 563 1 510 1 475 1 446 1 861 1 410 1 257 1 048
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 524 295 212 105
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 98 131 4 135 2 072 2 708 1 043 1 897 1 113 207
Kortfristiga skulder 9 867 6 625 3 462 1 427 4 288 2 831 3 067 3 395 2 442 3 010
Skulder och eget kapital 10 108 7 928 5 156 7 072 7 835 6 984 6 495 6 997 5 024 4 369
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
2005-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 -
Löner till övriga anställda 539 824 811 650 351 289 89 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 0 -
Sociala kostnader 215 250 246 233 130 105 33 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 320 7 685 9 610 10 940 12 096 12 377 12 461 12 573 7 572 6 570
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 4 1 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 411 2 547 3 158 2 675 12 001 12 280 12 434 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 252 367 357 182 481 397 135 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 538 -6 467 -6 429 -2 003 1 515 117 1 865 1 206 950 699
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -19,36% -11,46% -10,84% -2,27% -1,24% -0,84% 68,90% 14,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -36,42% -84,79% -127,40% -38,91% 0,77% -12,89% 14,55% 5,13% 9,45% 12,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -86,98% -87,98% -69,34% -25,72% 0,50% -7,33% 7,60% 2,86% 6,40% 8,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,92% 60,96% 44,75% 64,62% 67,60% 76,43% 74,79% 70,93% 69,26% 65,45%
Rörelsekapital/omsättning -38,14% 4,75% 11,35% 49,38% 17,94% 8,68% -1,75% -3,23% 4,01% 12,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,38% 15,21% 30,31% 21,35% 18,83% 20,70% 34,46% 23,19% 28,06% 25,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 59,55% 71,06% 97,43% 401,82% 104,66% 68,67% 52,69% 44,92% 87,10% 107,87%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...