Visa allt om Aspåsnäsets Gräv Aktiebolag
Visa allt om Aspåsnäsets Gräv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 22 086 19 925 17 706 14 611 12 172 11 748 11 300 9 347 7 129 5 734
Övrig omsättning 219 279 223 1 793 322 - 215 88 177 165
Rörelseresultat (EBIT) 1 757 518 1 235 2 622 792 689 1 661 763 549 688
Resultat efter finansnetto 1 566 289 1 039 2 462 590 473 1 462 533 393 576
Årets resultat 899 217 301 323 318 275 238 236 279 340
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 154 12 544 11 720 10 316 7 589 8 770 8 973 8 175 5 557 5 074
Omsättningstillgångar 8 558 5 638 5 964 5 703 4 504 3 452 3 485 2 990 3 090 2 315
Tillgångar 20 711 18 182 17 684 16 020 12 093 12 221 12 458 11 165 8 648 7 389
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 622 2 723 3 506 3 505 3 182 2 864 2 589 2 350 2 115 2 136
Obeskattade reserver 6 200 5 800 5 800 5 160 3 150 3 000 2 900 1 800 1 600 1 600
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 688 5 417 4 580 4 162 2 825 3 431 3 861 4 416 2 987 2 315
Kortfristiga skulder 5 202 4 242 3 798 3 193 2 936 2 927 3 109 2 599 1 946 1 339
Skulder och eget kapital 20 711 18 182 17 684 16 020 12 093 12 221 12 458 11 165 8 648 7 389
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 584 579 594 466 323 90
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 5 200 5 243 4 261 3 885 2 544 2 663 2 655 2 439 1 739 1 325
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 1 766 1 685 1 295 1 241 892 1 040 1 042 973 706 391
Utdelning till aktieägare 0 0 1 000 300 0 0 0 0 0 300
Omsättning 22 305 20 204 17 929 16 404 12 494 11 748 11 515 9 435 7 306 5 899
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 14 11 10 10 10 6 6 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 699 1 423 1 610 1 461 1 217 1 175 1 883 1 558 1 782 1 434
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 568 504 535 519 416 455 760 683 734 476
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 663 3 313 3 573 4 450 3 158 2 896 3 430 2 347 1 808 1 872
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,85% 12,53% 21,18% 20,04% 3,61% 3,96% 20,89% 31,11% 24,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,49% 2,85% 7,02% 16,44% 6,71% 5,65% 13,34% 6,98% 6,41% 9,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,96% 2,60% 7,01% 18,03% 6,66% 5,87% 14,71% 8,33% 7,77% 12,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,20% 7,01% 12,23% 17,18% 12,88% 4,47% 3,33% 4,18% 16,05% 17,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,84% 39,86% 45,41% 45,62% 45,51% 41,53% 37,94% 32,66% 37,78% 44,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 164,51% 132,91% 157,03% 178,61% 153,41% 117,94% 112,09% 115,04% 158,79% 172,89%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...