Visa allt om Storstadens Rör Aktiebolag
Visa allt om Storstadens Rör Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 34 120 35 161 26 764 37 257 27 983 29 350 27 796 30 300 29 154 23 055
Övrig omsättning 131 140 - 5 38 81 - - 79 28
Rörelseresultat (EBIT) -1 655 -999 1 098 3 068 -53 392 1 438 3 865 2 136 1 866
Resultat efter finansnetto -1 791 -1 011 1 106 3 052 -83 389 1 445 3 945 2 259 1 901
Årets resultat -1 180 22 611 1 592 -84 248 2 48 1 159 1 838
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 462 218 295 241 227 0 54 88 111 133
Omsättningstillgångar 6 470 7 526 8 651 6 859 5 317 6 290 5 531 12 640 10 119 11 371
Tillgångar 7 932 7 744 8 946 7 099 5 544 6 290 5 585 12 728 10 230 11 504
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 171 1 351 1 939 2 248 657 741 492 490 1 243 1 739
Obeskattade reserver 0 0 1 060 762 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 831 0 0 0 0 0 1 642 4 943 1 228 1 648
Kortfristiga skulder 4 830 6 293 5 847 3 989 4 888 5 550 3 450 7 294 7 760 8 116
Skulder och eget kapital 7 932 7 744 8 946 7 099 5 544 6 290 5 585 12 728 10 230 11 504
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 1 234 0 - 0 912 834 529 496 600 576
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 8 313 8 003 7 873 8 069 5 248 5 012 6 388 5 942 5 168 4 612
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 3 801 3 161 3 281 3 269 2 524 2 238 2 279 2 293 2 086 1 863
Utdelning till aktieägare 0 0 610 920 0 0 0 0 0 0
Omsättning 34 251 35 301 26 764 37 262 28 021 29 431 27 796 30 300 29 233 23 083
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 22 23 22 18 16 19 23 19 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 312 1 598 1 164 1 694 1 555 1 834 1 463 1 317 1 534 1 356
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 524 511 478 522 485 505 507 406 441 443
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 540 -883 1 205 3 142 4 426 1 472 3 918 2 197 1 949
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,96% 31,37% -28,16% 33,14% -4,66% 5,59% -8,26% 3,93% 26,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -20,71% -12,89% 12,37% 43,26% -0,96% 6,23% 25,89% 31,00% 22,10% 16,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,82% -2,84% 4,14% 8,24% -0,19% 1,34% 5,20% 13,02% 7,76% 8,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,50% 33,28% 55,99% 46,90% 41,84% 37,95% 46,46% 50,11% 43,43% 47,97%
Rörelsekapital/omsättning 4,81% 3,51% 10,48% 7,70% 1,53% 2,52% 7,49% 17,64% 8,09% 14,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,16% 17,45% 30,92% 39,58% 11,85% 11,78% 8,81% 3,85% 12,15% 15,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 124,24% 108,41% 141,80% 162,97% 101,47% 106,11% 140,14% 135,97% 90,35% 89,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...