Visa allt om Fritidsagenten Sverige AB
Visa allt om Fritidsagenten Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 5 155 5 400 3 048 0 0 0 0 3 852 5 748 5 433
Övrig omsättning 84 128 46 - - - - 350 345 -
Rörelseresultat (EBIT) 88 382 -489 -509 -7 -25 -40 39 346 262
Resultat efter finansnetto 60 344 -493 -516 -2 60 -43 -83 283 208
Årets resultat 60 344 -493 -516 -2 55 -43 38 151 110
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 97 160 223 270 0 0 0 0 50 77
Omsättningstillgångar 161 550 598 173 527 529 2 060 2 250 1 942 1 770
Tillgångar 258 710 821 443 527 529 2 060 2 250 1 991 1 847
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 249 489 144 137 503 505 450 493 454 304
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 140 70
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 253 191
Kortfristiga skulder 10 222 677 306 25 25 1 610 1 758 1 143 1 283
Skulder och eget kapital 258 710 821 443 527 529 2 060 2 250 1 991 1 847
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 58 88 163
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 460 521 541 0 0 0 0 357 310 92
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 140 164 170 0 0 0 0 119 116 69
Utdelning till aktieägare 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 239 5 528 3 094 0 0 0 0 4 202 6 093 5 433
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 0 0 0 0 1 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 155 5 400 3 048 - - - - 3 852 1 916 1 811
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 600 1 070 978 - - - - 553 178 121
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 151 445 -428 -479 -7 -25 -40 39 373 291
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,54% 77,17% - - - - -100,00% -32,99% 5,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 56,59% 62,25% -58,34% - - - - 1,73% 17,38% 14,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,83% 8,19% -15,72% - - - - 1,01% 6,02% 4,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,51% 35,76% 33,10% - - - - 20,53% 22,53% 27,35%
Rörelsekapital/omsättning 2,93% 6,07% -2,59% - - - - 12,77% 13,90% 8,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,51% 68,87% 17,54% 30,93% 95,45% 95,46% 21,84% 21,91% 27,87% 19,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 610,00% 247,75% 88,33% 56,54% 2 108,00% 2 116,00% 127,95% 127,99% 65,70% 19,56%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...