Visa allt om AB Vallda Investment Support & Services
Visa allt om AB Vallda Investment Support & Services

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-06
Nettoomsättning 56 3 079 10 301 8 872 7 579 9 661 10 811 6 930 2 001 6 220
Övrig omsättning - - 752 - - - 4 - - 1
Rörelseresultat (EBIT) -221 162 304 152 42 183 174 -645 -1 378 -828
Resultat efter finansnetto 3 156 383 307 144 28 153 140 1 193 -1 393 -589
Årets resultat 3 156 383 307 144 28 153 140 1 193 -1 393 -589
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 574 80 982 982 982 983 949 763 728 202
Omsättningstillgångar 1 884 957 2 498 1 774 984 754 854 939 696 1 273
Tillgångar 3 458 1 037 3 479 2 756 1 966 1 738 1 803 1 702 1 424 1 475
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 368 512 129 -178 -322 -350 -502 -642 -1 835 -442
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 125 305 510 0 0 0
Kortfristiga skulder 90 525 3 351 2 934 2 163 1 782 1 795 2 344 3 259 1 916
Skulder och eget kapital 3 458 1 037 3 479 2 756 1 966 1 738 1 803 1 702 1 424 1 475
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2008-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 600 372 245 532
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 12 0 - 0 16 0 8 250 584
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 2 0 - 0 5 189 120 203 392
Utdelning till aktieägare 2 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 56 3 079 11 053 8 872 7 579 9 661 10 815 6 930 2 001 6 221
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 - 0 0 1 1 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 10 811 6 930 667 1 555
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 799 541 233 377
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -221 162 304 152 43 189 228 -579 -1 344 -761
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -98,18% -70,11% 16,11% 17,06% -21,55% -10,64% 56,00% 246,33% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 91,93% 37,03% 8,82% 5,52% 2,19% 10,53% 9,71% 72,97% -96,63% -37,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5 676,79% 12,47% 2,98% 1,71% 0,57% 1,89% 1,62% 17,92% -68,77% -8,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3 203,57% 14,03% -8,28% -13,07% -15,56% -10,64% -8,70% -20,27% -128,09% -10,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,40% 49,37% 3,71% -6,46% -16,38% -20,14% -27,84% -37,72% -128,86% -29,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 093,33% 182,29% 74,54% 60,46% 45,49% 42,31% 47,58% 40,06% 21,36% 66,44%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...