Visa allt om Kruuse Co AB
Visa allt om Kruuse Co AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 215 3 007 2 551 3 162 3 483 3 181 3 291 2 921 1 260 898
Övrig omsättning 237 216 216 238 314 300 259 261 426 685
Rörelseresultat (EBIT) 19 315 28 35 105 292 187 349 149 88
Resultat efter finansnetto 20 323 43 72 157 306 202 361 148 88
Årets resultat 40 186 30 34 85 183 110 398 211 126
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 617 628 639 658 620 635 682 910 1 115 741
Omsättningstillgångar 2 361 2 330 2 183 2 187 2 465 2 392 2 096 1 642 931 998
Tillgångar 2 977 2 958 2 822 2 845 3 085 3 028 2 778 2 552 2 046 1 739
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 842 1 927 1 851 1 871 1 937 1 952 1 869 1 759 1 512 1 401
Obeskattade reserver 250 284 202 205 181 142 87 37 99 162
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 885 746 769 770 967 933 821 756 435 176
Skulder och eget kapital 2 977 2 958 2 822 2 845 3 085 3 028 2 778 2 552 2 046 1 739
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - 360 321 300 120 155 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 515 1 211 1 073 1 522 1 176 1 035 910 797 98 1
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 681 503 482 550 678 558 478 362 141 86
Utdelning till aktieägare 200 125 50 50 100 100 0 0 150 100
Omsättning 3 452 3 223 2 767 3 400 3 797 3 481 3 550 3 182 1 686 1 583
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 4 5 5 4 4 4 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 643 601 638 632 697 795 823 730 1 260 898
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 439 347 395 420 447 484 457 352 407 228
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 30 326 47 53 120 339 432 591 386 324
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,92% 17,88% -19,32% -9,22% 9,49% -3,34% 12,67% 131,83% 40,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,67% 10,89% 1,59% 2,71% 5,09% 10,11% 7,31% 14,30% 7,33% 5,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,62% 10,71% 1,76% 2,44% 4,51% 9,62% 6,17% 12,50% 11,90% 9,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,44% 86,70% 84,99% 87,03% 86,30% 85,88% 83,62% 82,95% 73,73% 58,91%
Rörelsekapital/omsättning 45,91% 52,68% 55,43% 44,81% 43,01% 45,87% 38,74% 30,33% 39,37% 91,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,42% 72,63% 71,18% 71,08% 67,11% 67,92% 69,59% 69,97% 77,38% 87,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 252,88% 289,68% 265,54% 263,38% 238,88% 238,80% 235,32% 199,21% 185,75% 490,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...