Visa allt om Eklundens Grafiska Aktiebolag
Visa allt om Eklundens Grafiska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 287 5 725 5 103 5 863 6 199 5 105 4 748 4 266 4 871 4 182
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 374 511 -468 30 579 222 423 234 428 217
Resultat efter finansnetto 344 479 -510 -24 549 185 388 179 370 196
Årets resultat 206 269 -14 30 -11 -4 282 87 177 34
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 105 363 561 1 229 1 619 860 1 028 986 1 132 391
Omsättningstillgångar 1 673 1 367 961 1 057 1 481 1 118 1 092 789 1 130 940
Tillgångar 1 778 1 730 1 522 2 286 3 100 1 978 2 119 1 775 2 262 1 331
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 665 659 540 554 524 655 779 512 512 512
Obeskattade reserver 218 138 0 466 569 568 337 330 273 149
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 96 192 330 993 44 338 396 0 0
Kortfristiga skulder 895 836 790 936 1 014 712 665 537 1 478 670
Skulder och eget kapital 1 778 1 730 1 522 2 286 3 100 1 978 2 119 1 775 2 262 1 331
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 804 734 643 610 660 444
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 618 1 490 1 477 1 581 531 444 410 403 270 367
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 850 795 822 753 725 590 559 528 534 361
Utdelning till aktieägare 500 0 150 0 0 120 120 0 0 0
Omsättning 5 287 5 725 5 103 5 863 6 199 5 105 4 748 4 266 4 871 4 182
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 322 1 431 1 276 1 466 1 550 1 276 1 187 1 067 1 218 1 046
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 631 583 585 595 533 449 410 402 374 295
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 654 786 -200 460 1 001 408 608 401 591 281
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,65% 12,19% -12,96% -5,42% 21,43% 7,52% 11,30% -12,42% 16,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,15% 29,54% -30,75% 1,36% 18,68% 11,22% 19,96% 13,18% 18,92% 16,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,11% 8,93% -9,17% 0,53% 9,34% 4,35% 8,91% 5,49% 8,79% 5,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,03% 77,73% 80,25% 75,25% 75,51% 75,91% 77,36% 76,75% 67,40% 70,49%
Rörelsekapital/omsättning 14,72% 9,28% 3,35% 2,06% 7,53% 7,95% 8,99% 5,91% -7,14% 6,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,97% 44,31% 35,48% 39,26% 30,43% 54,28% 48,48% 42,23% 31,32% 46,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 160,11% 135,53% 101,39% 98,82% 128,99% 139,89% 142,71% 122,35% 66,64% 113,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...