Visa allt om Peter Dahlqvist Aktiebolag
Visa allt om Peter Dahlqvist Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 209 201 187 189 163 984 179 104 221 951 191 608 171 654 183 723 247 139 248 222
Övrig omsättning 269 357 282 232 252 41 114 1 378 - -
Rörelseresultat (EBIT) 11 490 9 286 4 628 4 326 10 497 11 964 7 416 2 278 2 153 5 319
Resultat efter finansnetto 14 266 11 504 6 409 6 070 11 888 13 473 8 254 1 019 1 191 4 919
Årets resultat 11 065 8 900 4 945 4 106 8 116 9 527 5 534 576 57 3 392
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 616 5 124 5 659 6 075 6 959 6 742 6 479 7 065 9 010 11 270
Omsättningstillgångar 77 856 64 091 52 538 51 886 54 038 51 047 47 466 47 293 63 568 41 597
Tillgångar 84 472 69 215 58 197 57 961 60 997 57 789 53 945 54 358 72 578 52 867
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 62 207 52 142 44 242 39 935 36 830 29 713 20 230 15 134 14 268 14 736
Minoritetsintressen 0 0 0 2 071 1 780 1 210 685 332 387 186
Avsättningar (tkr) 4 108 3 804 3 224 3 500 3 247 2 409 1 758 1 514 1 814 1 724
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 4 000 4 000 10 620 28 505 21 637
Kortfristiga skulder 18 157 13 269 10 731 12 455 19 140 20 457 27 272 26 759 27 605 14 584
Skulder och eget kapital 84 472 69 215 58 197 57 961 60 997 57 789 53 945 54 358 72 578 52 867
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 481 1 355 1 114 1 617 1 754 1 832 2 715 1 591 2 292 2 461
Varav tantiem till styrelse & VD 571 461 227 232 445 509 - - - -
Löner till övriga anställda 18 054 17 182 17 130 16 771 17 473 16 076 15 282 15 832 21 475 20 329
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 035 7 285 7 488 7 407 7 686 7 196 9 108 7 527 10 638 9 688
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 209 470 187 546 164 266 179 336 222 203 191 649 171 768 185 101 247 139 248 222
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 50 49 50 50 51 50 51 57 80 80
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 184 3 820 3 280 3 582 4 352 3 832 3 366 3 223 3 089 3 103
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 562 536 522 526 536 509 542 454 441 410
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 245 10 197 5 499 5 247 11 503 12 916 8 611 3 677 4 203 7 799
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,76% 14,15% -8,44% -19,30% 15,84% 11,62% -6,57% -25,66% -0,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,94% 16,68% 11,19% 10,98% 20,58% 23,74% 16,19% 5,84% 4,99% 13,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,84% 6,17% 3,97% 3,55% 5,66% 7,16% 5,09% 1,73% 1,47% 2,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,85% 25,40% 26,39% 25,18% 23,22% 26,47% 27,00% 22,41% 24,27% 24,52%
Rörelsekapital/omsättning 28,54% 27,15% 25,49% 22,02% 15,72% 15,96% 11,76% 11,18% 14,55% 10,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,64% 75,33% 76,02% 68,90% 60,38% 51,42% 37,50% 27,84% 19,66% 27,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 239,76% 260,24% 266,19% 162,00% 79,63% 75,47% 46,98% 40,83% 54,56% 90,78%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 640 4 975 4 949 4 413 4 468 4 124 4 676 3 687 3 757 2 317
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 385 1 895 2 235 1 696 1 531 1 056 -1 348 743 1 705 173
Resultat efter finansnetto 8 300 4 510 5 252 4 932 6 415 4 385 345 204 2 583 -192
Årets resultat 7 226 3 660 4 275 4 159 5 744 4 261 1 128 195 2 023 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 090 22 938 23 131 21 069 21 267 21 634 22 632 22 712 23 490 23 904
Omsättningstillgångar 26 685 8 451 4 851 3 153 4 062 2 323 539 161 161 195
Tillgångar 38 775 31 389 27 982 24 222 25 329 23 957 23 171 22 873 23 651 24 099
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 491 28 265 25 605 22 330 19 171 14 427 10 166 9 563 9 893 8 394
Obeskattade reserver 2 620 1 973 1 462 874 444 69 0 783 898 644
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 4 000 4 000 10 620 12 091 14 188
Kortfristiga skulder 1 664 1 151 915 1 018 5 714 5 461 9 005 1 907 769 873
Skulder och eget kapital 38 775 31 389 27 982 24 222 25 329 23 957 23 171 22 873 23 651 24 099
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 910 1 355 1 114 1 093 1 258 1 307 2 171 1 017 600 655
Varav tantiem till styrelse & VD 571 - 227 232 445 509 782 - - -
Löner till övriga anställda 488 447 415 382 397 427 390 187 361 265
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 996 937 855 800 840 846 3 039 1 135 672 876
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 525 525 525
Omsättning 5 640 4 975 4 949 4 413 4 468 4 124 4 676 3 687 3 757 2 317
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 820 2 488 2 475 2 207 2 234 2 062 1 559 1 844 1 879 1 159
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 489 1 370 1 173 1 138 1 256 1 307 1 881 1 277 821 902
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 548 2 088 2 433 1 894 1 729 1 254 -1 150 941 1 903 373
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,37% 0,53% 12,15% -1,23% 8,34% -11,80% 26,82% -1,86% 62,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,41% 14,37% 18,77% 21,12% 26,06% 18,82% 2,81% 3,25% 12,93% 0,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 147,18% 90,65% 106,12% 115,91% 147,72% 109,34% 13,94% 20,15% 81,37% 7,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 443,63% 146,73% 79,53% 48,38% -36,97% -76,09% -181,05% -47,36% -16,18% -29,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,22% 94,95% 95,58% 94,85% 76,98% 60,43% 43,87% 44,27% 44,56% 36,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 603,67% 734,23% 530,16% 309,72% 71,09% 42,54% 5,99% 8,44% 20,94% 22,34%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...