Visa allt om Elme Trä Aktiebolag
Visa allt om Elme Trä Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 292 225 267 488 590 609 1 079 931 1 450 1 581
Övrig omsättning 149 174 224 174 261 184 220 225 127 53
Rörelseresultat (EBIT) 18 -5 73 4 1 1 48 -9 61 29
Resultat efter finansnetto 12 -13 62 -7 -12 -10 38 -26 45 7
Årets resultat 12 -13 62 -7 -12 -10 38 -26 45 7
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 3 10 18 25 33
Omsättningstillgångar 151 178 181 239 206 314 265 362 392 465
Tillgångar 151 178 181 239 206 317 276 380 417 498
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 61 49 62 -1 7 19 29 -9 17 -28
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 6 30 54 78 102
Kortfristiga skulder 90 128 119 239 200 292 217 335 322 424
Skulder och eget kapital 151 178 181 239 206 317 276 380 417 498
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - 1 347 96 324 181 221 193
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 40 36 0 107 0 1 2 2 4 10
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 16 11 14 48 59 50 124 80 94 87
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 441 399 491 662 851 793 1 299 1 156 1 577 1 634
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 146 113 134 244 295 305 540 466 725 791
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 31 30 9 80 98 76 229 136 163 147
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 18 -5 73 4 4 9 56 -1 68 39
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 29,78% -15,73% -45,29% -17,29% -3,12% -43,56% 15,90% -35,79% -8,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,92% -2,81% 40,88% 1,67% 0,49% 0,32% 18,12% -2,37% 14,63% 5,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,16% -2,22% 27,72% 0,82% 0,17% 0,16% 4,63% -0,97% 4,21% 1,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,44% 37,33% 35,58% 46,93% 33,90% 35,47% 54,22% 42,32% 41,31% 35,99%
Rörelsekapital/omsättning 20,89% 22,22% 23,22% 0,00% 1,02% 3,61% 4,45% 2,90% 4,83% 2,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,40% 27,53% 34,25% -0,42% 3,40% 5,99% 10,51% -2,37% 4,08% -5,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 23,33% 35,94% 17,65% 20,92% 12,00% 33,90% 37,33% 14,63% 18,32% 29,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...