Visa allt om France - Sped Aktiebolag
Visa allt om France - Sped Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 46 205 46 219 48 461 42 852 52 707 54 383 54 947 62 935 76 407 70 890
Övrig omsättning 1 - 660 756 514 334 383 383 572 490
Rörelseresultat (EBIT) 2 150 716 1 440 1 883 1 688 1 794 788 1 670 2 435 3 493
Resultat efter finansnetto 2 336 739 1 432 1 905 1 778 3 258 1 072 2 116 3 947 4 089
Årets resultat 1 568 884 581 587 982 2 412 1 257 1 736 3 507 2 908
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 965 2 068 2 994 1 561 1 910 834 1 572 3 267 5 321 9 018
Omsättningstillgångar 11 422 9 566 8 130 8 426 9 509 10 237 20 135 19 841 21 719 19 665
Tillgångar 12 387 11 634 11 124 9 987 11 419 11 071 21 707 23 109 27 040 28 683
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 974 5 056 4 672 4 341 3 754 2 772 15 133 15 876 17 141 16 634
Obeskattade reserver 2 009 1 760 2 179 1 640 930 470 0 568 302 1 565
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 405 4 817 4 273 4 006 6 735 7 829 6 574 6 664 9 597 10 484
Skulder och eget kapital 12 387 11 634 11 124 9 987 11 419 11 071 21 707 23 109 27 040 28 683
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 1 279 972 1 057 1 035 1 052
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 75 113
Löner till övriga anställda 3 430 3 430 3 416 3 169 3 405 2 106 2 629 3 060 3 024 2 809
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 463 1 440 1 493 1 367 1 448 1 431 1 619 1 694 1 974 1 894
Utdelning till aktieägare 700 650 500 250 0 0 14 773 2 000 3 000 3 000
Omsättning 46 206 46 219 49 121 43 608 53 221 54 717 55 330 63 318 76 979 71 380
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 601 5 777 6 058 5 357 6 588 6 043 6 105 6 993 8 490 7 877
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 737 630 640 596 630 551 598 664 707 668
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 076 1 642 2 366 2 339 2 683 2 450 1 989 3 697 4 703 4 531
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,03% -4,63% 13,09% -18,70% -3,08% -1,03% -12,69% -17,63% 7,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,99% 6,45% 13,04% 19,07% 15,57% 29,42% 4,94% 9,26% 14,60% 14,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,09% 1,62% 2,99% 4,45% 3,37% 5,99% 1,95% 3,40% 5,17% 5,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,19% 10,27% 7,96% 10,31% 5,26% 4,43% 24,68% 20,94% 15,87% 12,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,88% 55,26% 57,28% 55,57% 38,88% 28,17% 69,71% 70,47% 64,20% 61,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 259,30% 198,59% 190,26% 210,33% 141,19% 130,76% 306,28% 297,73% 226,31% 187,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...