Visa allt om Thomas Eriksson Arkitektkontor Aktiebolag
Visa allt om Thomas Eriksson Arkitektkontor Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 34 789 38 289 26 105 51 503 52 756 50 526 67 188 34 713 29 901 33 733
Övrig omsättning 5 349 4 - - - - - - - 707
Rörelseresultat (EBIT) 6 840 2 463 -535 -814 -228 815 2 330 3 085 -623 1 666
Resultat efter finansnetto 6 780 2 388 -591 -878 263 568 2 323 3 086 -574 1 765
Årets resultat 5 451 1 606 -433 -878 105 369 1 601 2 199 -597 1 195
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 975 978 1 021 838 866 1 043 734 629 525 565
Omsättningstillgångar 12 909 13 715 10 265 13 080 17 937 16 260 13 702 13 175 9 881 13 539
Tillgångar 13 884 14 693 11 286 13 918 18 804 17 303 14 436 13 804 10 407 14 105
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 300 5 849 4 243 4 676 5 554 5 449 6 315 5 714 4 665 8 303
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 584 8 844 7 042 9 242 13 250 11 854 8 120 8 090 5 742 5 801
Skulder och eget kapital 13 884 14 693 11 286 13 918 18 804 17 303 14 436 13 804 10 407 14 105
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 897 900 900 850 740 710 683
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 13 102 8 964 13 113 15 227 17 926 15 498 11 764 11 795 11 851
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 6 105 4 215 6 974 8 204 9 144 7 587 6 101 6 390 5 962
Utdelning till aktieägare 5 318 2 000 0 0 0 0 1 000 1 000 0 3 000
Omsättning 40 138 38 293 26 105 51 503 52 756 50 526 67 188 34 713 29 901 34 440
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 27 26 27 37 50 48 41 40 31 33
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 288 1 473 967 1 392 1 055 1 053 1 639 868 965 1 022
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 736 781 525 593 501 603 618 480 632 594
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 844 2 508 -490 -773 -127 956 2 501 3 240 -513 1 794
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,14% 46,67% - -2,38% 4,41% -24,80% 93,55% 16,09% -11,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 49,33% 16,87% -4,74% -5,65% 2,19% 4,74% 16,31% 22,47% -4,95% 12,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,69% 6,47% -2,05% -1,53% 0,78% 1,62% 3,50% 8,94% -1,72% 5,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 86,77% 86,16%
Rörelsekapital/omsättning 23,93% 12,72% 12,35% 7,45% 8,88% 8,72% 8,31% 14,65% 13,84% 22,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,98% 39,81% 37,60% 33,60% 29,54% 31,49% 43,74% 41,39% 44,83% 58,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 281,61% 155,08% 145,77% 141,53% 135,37% 133,18% 166,29% 162,86% 170,20% 233,39%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...