Visa allt om Runora AB
Visa allt om Runora AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 407 2 634 1 936 1 912 1 712 1 697 1 086 1 975 1 605 1 059
Övrig omsättning 33 11 4 - 1 6 - - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) -5 271 74 185 245 207 80 159 85 126
Resultat efter finansnetto -12 263 65 173 238 193 62 143 91 126
Årets resultat 28 164 103 112 131 142 81 74 66 57
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 289 85 129 177 217 0 11 6 8 9
Omsättningstillgångar 833 801 519 631 605 498 536 714 489 509
Tillgångar 1 122 886 648 807 822 498 547 720 497 518
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 491 523 419 376 384 253 191 185 176 167
Obeskattade reserver 37 87 37 105 85 26 26 74 37 37
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 460 112 94 138 173 78 213 128 16 138
Kortfristiga skulder 134 164 98 188 179 140 116 334 268 176
Skulder och eget kapital 1 122 886 648 807 822 498 547 720 497 518
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 - 63 97 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 214 262 258 207 230 8 22 161 273 207
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 86 112 90 115 87 1 6 83 86 56
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 60 80 75 65 0
Omsättning 2 440 2 645 1 940 1 912 1 713 1 703 1 086 1 975 1 606 1 059
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 407 2 634 1 936 1 912 856 1 697 543 988 803 530
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 312 383 372 327 168 22 59 186 189 132
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 38 321 122 247 260 207 82 160 86 127
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,62% 36,05% 1,26% 11,68% 0,88% 56,26% -45,01% 23,05% 51,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,45% 30,59% 11,42% 22,92% 30,05% 41,57% 14,63% 22,22% 18,31% 24,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,21% 10,29% 3,82% 9,68% 14,43% 12,20% 7,37% 8,10% 5,67% 11,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,17% 54,33% 57,44% 56,64% 60,46% 40,13% 36,56% 36,86% 40,81% 51,18%
Rörelsekapital/omsättning 29,04% 24,18% 21,75% 23,17% 24,88% 21,10% 38,67% 19,24% 13,77% 31,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,33% 66,69% 69,11% 56,18% 54,34% 54,65% 38,42% 33,09% 40,77% 37,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 345,52% 277,44% 217,35% 198,40% 104,47% 144,29% 122,41% 99,70% 64,18% 130,11%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...