Visa allt om Redovisarn i Arvika 1 AB
Visa allt om Redovisarn i Arvika 1 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 544 7 224 7 093 6 517 6 361 7 702 8 650 4 406 3 208 3 039
Övrig omsättning 635 940 1 073 1 281 815 521 467 470 806 808
Rörelseresultat (EBIT) 830 308 152 331 182 -310 -415 348 290 71
Resultat efter finansnetto 702 118 -36 150 -23 -598 -737 15 221 43
Årets resultat 702 118 -36 150 -23 -598 -737 8 158 43
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 3 349 3 407 3 416 3 517 3 878 4 961 5 315 1 574 352
Omsättningstillgångar 141 369 454 486 413 522 1 001 874 784 720
Tillgångar 141 3 718 3 861 3 902 3 930 4 399 5 962 6 189 2 358 1 073
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 111 -827 -945 -909 -1 059 -1 036 -437 204 292 134
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 3 407 3 404 3 448 3 551 3 687 4 137 4 369 975 97
Kortfristiga skulder 29 1 137 1 402 1 363 1 439 1 748 2 263 1 616 1 092 842
Skulder och eget kapital 141 3 718 3 861 3 902 3 930 4 399 5 962 6 189 2 358 1 073
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 264 215 187 0 242 212 220 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 22 1 367 1 254 1 141 944 2 865 3 037 1 862 1 380 1 258
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 34 458 483 421 453 916 1 065 714 593 543
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0
Omsättning 1 179 8 164 8 166 7 798 7 176 8 223 9 117 4 876 4 014 3 847
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 4 5 4 4 9 11 9 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 544 1 806 1 419 1 629 1 590 856 786 490 458 434
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 457 401 447 365 315 329 221 315 294
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 886 374 211 433 287 -123 -47 669 428 263
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -92,47% 1,85% 8,84% 2,45% -17,41% -10,96% 96,32% 37,34% 5,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 588,65% 8,34% 3,94% 8,53% 4,78% -7,05% -6,96% 5,66% 12,34% 6,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 152,57% 4,29% 2,14% 5,11% 2,96% -4,02% -4,80% 7,94% 9,07% 2,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 27,30% 27,13% 25,67% 29,63% 46,81% 58,40% 88,58% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 20,59% -10,63% -13,37% -13,46% -16,13% -15,92% -14,59% -16,84% -9,60% -4,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,72% -22,24% -24,48% -23,30% -26,95% -23,55% -7,33% 3,30% 12,38% 12,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 486,21% 18,91% 11,84% 17,83% 11,54% 15,10% 32,57% 41,71% 71,79% 85,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...