Visa allt om ALLGON AB (publ)
Visa allt om ALLGON AB (publ)

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 115 180 86 081 54 510 50 116 57 435 50 871 41 718 87 897 104 184 74 291
Övrig omsättning 1 125 1 021 1 351 1 169 300 469 1 065 2 900 1 316 1 620
Rörelseresultat (EBIT) 9 251 5 825 -6 881 -8 194 -8 714 -8 710 -22 093 -671 1 358 -17 056
Resultat efter finansnetto 8 959 5 226 -7 936 -9 213 -9 804 -9 305 -22 561 -1 533 359 -17 921
Årets resultat 8 959 5 226 -7 936 -9 213 -9 804 -9 305 -22 561 -1 533 359 -17 921
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 685 13 641 15 503 16 177 16 649 14 868 15 244 14 368 15 406 17 699
Omsättningstillgångar 46 530 32 716 33 623 17 889 21 018 22 959 26 560 38 463 41 883 31 992
Tillgångar 58 215 46 357 49 126 34 067 37 667 37 827 41 804 52 831 57 289 49 691
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 785 20 813 15 528 3 794 445 10 124 19 429 26 873 28 406 8 126
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 100 100 100 100 235
Långfristiga skulder 2 317 0 0 203 401 602 785 0 0 0
Kortfristiga skulder 26 113 25 544 33 598 30 071 36 821 27 001 21 490 25 858 28 783 41 330
Skulder och eget kapital 58 215 46 357 49 126 34 067 37 667 37 827 41 804 52 831 57 289 49 691
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 990 1 594 1 489 1 377 1 089 1 992 1 713 1 960 1 648 1 976
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 480 0 -
Löner till övriga anställda 8 163 7 230 6 925 7 932 10 039 8 795 13 069 13 396 13 923 15 445
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 2 288 4 150 4 605 5 251 5 867 6 566 7 657 7 626 8 142 8 141
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 116 305 87 102 55 861 51 285 57 735 51 340 42 783 90 797 105 500 75 911
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 15 14 15 19 20 30 30 31 36
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 679 5 739 3 894 3 341 3 023 2 544 1 391 2 930 3 361 2 064
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 039 1 050 907 965 1 045 800 729 800 774 710
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 21 448 9 235 -4 389 -6 136 -6 278 -3 486 -17 041 4 347 5 789 -12 589
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 33,80% 57,92% 8,77% -12,74% 12,90% 21,94% -52,54% -15,63% 40,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,89% 12,70% -13,99% -24,04% -23,13% -23,01% -52,81% -1,14% 2,39% -34,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,03% 6,84% -12,61% -16,34% -15,17% -17,11% -52,91% -0,68% 1,31% -22,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,54% 39,04% 35,07% 34,83% 36,33% 36,32% 39,25% 42,52% 38,41% 29,14%
Rörelsekapital/omsättning 17,73% 8,33% 0,05% -24,31% -27,51% -7,95% 12,15% 14,34% 12,57% -12,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,16% 44,90% 31,61% 11,14% 1,18% 26,76% 46,48% 50,87% 49,58% 16,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 139,91% 56,64% 65,13% 43,67% 40,93% 50,42% 47,81% 60,08% 77,42% 42,48%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 493 2 227 2 251 2 088 898 952 1 180 2 424 2 043 2 066
Övrig omsättning - - - - - 52 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 268 -473 -289 -241 -438 -188 -3 172 -2 416 -2 075 -2 295
Resultat efter finansnetto 1 143 182 -7 795 -9 446 -11 481 -4 188 -23 172 -2 419 -1 910 -8 289
Årets resultat 1 143 182 -7 795 -9 446 -11 481 -4 188 -23 172 -2 419 -1 910 -6 535
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 54 759 54 759 54 498 41 800 41 800 42 600 42 600 42 600 42 600 42 600
Omsättningstillgångar 946 61 3 606 9 362 10 6 894 12 676 20 494 22 385 5 289
Tillgångar 55 705 54 820 58 104 51 162 41 810 49 494 55 276 63 094 64 985 47 889
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 54 063 52 920 52 738 40 865 37 745 49 101 53 289 61 344 63 763 45 352
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 642 1 900 5 366 10 298 4 066 393 1 987 1 750 1 222 2 537
Skulder och eget kapital 55 705 54 820 58 104 51 162 41 810 49 494 55 276 63 094 64 985 47 889
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 500 500 0 400 193 1 024 1 713 1 960 1 648 1 976
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 0 - 480 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 10 0 69 104 452 840 1 023 966 842
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 493 2 227 2 251 2 088 898 1 004 1 180 2 424 2 043 2 066
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 1 180 2 424 2 043 2 066
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 1 629 3 033 2 597 2 818
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 268 -473 -289 -241 -438 -188 -3 172 -2 416 -2 075 -2 295
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 56,85% -1,07% 7,81% 132,52% -5,67% -19,32% -51,32% 18,65% -1,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,05% 0,73% -0,48% -18,05% -27,35% -8,46% -41,92% -3,83% -2,93% -17,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 32,72% 18,05% -12,48% -442,34% -1 273,61% -439,92% -1 963,73% -99,59% -93,20% -401,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -19,93% -82,58% -78,19% -44,83% -451,67% 682,88% 905,85% 773,27% 1 035,88% 133,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,05% 96,53% 90,76% 79,87% 90,28% 99,21% 96,41% 97,23% 98,12% 94,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 57,61% 3,21% 67,20% 90,91% 0,25% 1 754,20% 637,95% 1 171,09% 1 831,83% 208,47%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...