Visa allt om E&U Förvaltning Aktiebolag
Visa allt om E&U Förvaltning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 259 1 445 2 144 1 694 2 085 2 200 1 655 2 583 3 166 2 305
Övrig omsättning 24 100 - - 14 - - 10 - -
Rörelseresultat (EBIT) -125 129 156 774 676 418 382 916 411 743
Resultat efter finansnetto -117 148 180 802 696 420 494 1 016 439 748
Årets resultat -117 471 231 441 510 510 467 558 261 421
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 384 2 464 2 374 2 428 2 525 2 445 2 494 24 33 339
Omsättningstillgångar 2 265 2 818 3 005 2 512 1 963 2 433 1 744 3 730 3 498 2 361
Tillgångar 4 650 5 281 5 379 4 940 4 488 4 878 4 238 3 754 3 531 2 700
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 643 3 910 3 589 3 508 3 194 2 811 2 421 2 139 1 681 1 540
Obeskattade reserver 0 0 460 580 380 380 660 808 577 507
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 972 965 548 539 371 1 093 736 381 328 53
Kortfristiga skulder 36 407 781 313 543 594 421 426 945 600
Skulder och eget kapital 4 650 5 281 5 379 4 940 4 488 4 878 4 238 3 754 3 531 2 700
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 290 350 275 285 225 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 36 299 273 139 30 43 20 32 110 17
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 49 144 131 65 150 172 141 155 154 112
Utdelning till aktieägare 150 150 150 150 127 127 120 185 100 120
Omsättning 283 1 545 2 144 1 694 2 099 2 200 1 655 2 593 3 166 2 305
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 259 723 1 072 1 694 1 043 1 100 828 1 292 1 583 2 305
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 90 228 208 228 240 286 225 241 247 330
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -46 213 269 887 794 507 452 925 447 774
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -82,08% -32,60% 26,56% -18,75% -5,23% 32,93% -35,93% -18,41% 37,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,49% 2,84% 3,40% 16,34% 15,60% 8,65% 11,73% 27,12% 12,52% 27,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -44,79% 10,38% 8,54% 47,64% 33,57% 19,18% 30,03% 39,41% 13,96% 32,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,33% 84,84% 45,15% 80,05% 82,78% 79,00% 85,80% 76,89% 66,99% 68,85%
Rörelsekapital/omsättning 860,62% 166,85% 103,73% 129,81% 68,11% 83,59% 79,94% 127,91% 80,64% 76,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,34% 74,04% 73,39% 79,67% 77,41% 63,37% 68,60% 72,48% 59,37% 70,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 6 291,67% 692,38% 384,76% 802,56% 347,70% 409,60% 414,25% 875,59% 370,16% 393,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...