Visa allt om Hans Hugander AB
Visa allt om Hans Hugander AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-12
Nettoomsättning 82 83 94 161 105 53 160 303 3 058 4 464
Övrig omsättning - - 5 12 - - - 294 35 44
Rörelseresultat (EBIT) -22 -1 -11 -5 -29 -57 -36 193 -118 -104
Resultat efter finansnetto -22 -1 -11 -130 -29 -57 -36 207 702 -129
Årets resultat -22 -1 -11 -130 -29 -57 -36 207 702 -129
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 43 48 31 262 268 274 284 51 579
Omsättningstillgångar 51 99 107 88 64 85 103 894 1 535 651
Tillgångar 90 143 155 119 325 352 376 1 178 1 587 1 230
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 59 81 82 93 143 172 229 409 801 99
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 20 51 1 158 147 99 706 246 752
Kortfristiga skulder 24 41 22 24 24 33 48 63 538 379
Skulder och eget kapital 90 143 155 119 325 352 376 1 178 1 587 1 230
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 210 211
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 41 354 779
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 15 211 317
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 145 400 0
Omsättning 82 83 99 173 105 53 160 597 3 093 4 508
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 160 303 1 019 1 488
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 56 259 436
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -18 3 -7 1 -23 -51 -30 198 -102 -71
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,20% -11,70% -41,61% 53,33% 98,11% -66,88% -47,19% -90,09% -31,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -24,44% -0,70% -7,10% -109,24% -8,92% -16,19% -9,57% 17,57% 46,57% -8,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -26,83% -1,20% -11,70% -80,75% -27,62% -107,55% -22,50% 68,32% 24,17% -2,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,05% 13,25% 31,91% 27,95% 30,48% 22,64% 26,25% 31,35% 41,01% 39,16%
Rörelsekapital/omsättning 32,93% 69,88% 90,43% 39,75% 38,10% 98,11% 34,38% 274,26% 32,60% 6,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,56% 56,64% 52,90% 78,15% 44,00% 48,86% 60,90% 34,72% 50,47% 8,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 204,17% 226,83% 409,09% 354,17% 250,00% 257,58% 208,33% 1 419,05% 224,91% 86,54%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...