Visa allt om T.Y. Svets AB
Visa allt om T.Y. Svets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 134 142 323 911 1 284 1 675 1 574 2 001 1 837 2 012
Övrig omsättning - 5 7 16 26 14 - - 114 47
Rörelseresultat (EBIT) -60 -26 -33 -127 25 55 -19 45 -46 242
Resultat efter finansnetto -60 -28 -36 -124 21 48 -29 27 -63 229
Årets resultat -60 -28 -36 -91 17 32 3 18 -7 151
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 28 62 97 263 276 374 422 540 342
Omsättningstillgångar 169 205 240 323 422 429 377 330 372 589
Tillgångar 183 233 302 420 685 705 751 753 912 931
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 73 101 212 378 360 329 326 308 345
Obeskattade reserver 0 0 0 0 34 34 34 69 69 125
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 134 118 0 0 104 112 181 86 188 113
Kortfristiga skulder 36 42 201 208 170 198 207 273 347 348
Skulder och eget kapital 183 233 302 420 685 705 751 753 912 931
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 180 180 270 314 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 92 298 413 290 301 329 289 266
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 8 102 150 169 180 237 225 204
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 75 0 0 0 0 30
Omsättning 134 147 330 927 1 310 1 689 1 574 2 001 1 951 2 059
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 142 162 456 642 838 787 1 001 919 1 006
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 51 202 285 324 336 422 420 391
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -46 8 1 40 107 152 132 157 72 299
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,63% -56,04% -64,54% -29,05% -23,34% 6,42% -21,34% 8,93% -8,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -32,79% -11,16% -10,93% -29,52% 3,65% 7,80% -2,53% 5,98% -4,93% 25,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -44,78% -18,31% -10,22% -13,61% 1,95% 3,28% -1,21% 2,25% -2,45% 12,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,40% 82,39% 76,78% 79,36% 76,71% 71,82% 75,92% 71,91% 67,12% 72,47%
Rörelsekapital/omsättning 99,25% 114,79% 12,07% 12,62% 19,63% 13,79% 10,80% 2,85% 1,36% 11,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,10% 31,33% 33,44% 50,48% 58,84% 54,62% 47,14% 49,89% 39,22% 46,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 455,56% 476,19% 116,92% 152,88% 243,53% 212,12% 162,80% 110,99% 95,10% 161,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...