Visa allt om Östlings Trafik Aktiebolag
Visa allt om Östlings Trafik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 42 998 42 425 40 774 45 914 40 983 38 518 41 095 40 384 28 119 32 219
Övrig omsättning - - - 443 829 - 234 82 545 14
Rörelseresultat (EBIT) 919 3 773 78 2 696 2 119 1 144 5 511 3 654 2 186 1 496
Resultat efter finansnetto 2 498 4 864 1 398 3 203 4 805 1 099 5 351 3 076 2 175 1 343
Årets resultat 2 946 3 405 1 786 2 474 3 555 1 088 2 868 1 209 1 689 1 280
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 432 18 663 22 260 26 638 29 392 31 005 22 682 25 025 16 041 13 967
Omsättningstillgångar 21 945 17 735 15 624 15 180 14 790 15 494 15 413 11 811 9 655 9 194
Tillgångar 44 377 36 398 37 884 41 819 44 182 46 499 38 096 36 836 25 696 23 161
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 629 19 683 17 278 16 492 15 018 11 591 10 630 7 882 6 764 5 473
Obeskattade reserver 8 223 9 363 8 564 9 091 9 007 7 896 8 251 6 774 5 420 5 574
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 657 2 937 0 0 0 0 10 543 12 614 0 0
Kortfristiga skulder 4 868 4 415 12 041 16 236 20 157 27 013 8 672 9 567 13 512 12 114
Skulder och eget kapital 44 377 36 398 37 884 41 819 44 182 46 499 38 096 36 836 25 696 23 161
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 840 941 840 840 600 600 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 927 9 497 10 195 10 025 8 852 8 143 10 066 9 703 0 6 895
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 3 573 3 437 3 958 4 187 3 711 3 265 3 676 3 748 238 2 702
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 128 127 120 92 398
Omsättning 42 998 42 425 40 774 46 357 41 812 38 518 41 329 40 466 28 664 32 233
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 29 29 29 29 28 20 23 23 23 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 483 1 463 1 406 1 583 1 464 1 926 1 787 1 756 1 223 1 401
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 527 449 487 515 489 642 655 637 477 455
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 715 10 277 7 476 10 805 9 400 6 489 11 318 9 419 5 853 4 551
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,35% 4,05% -11,19% 12,03% 6,40% -6,27% 1,76% 43,62% -12,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,68% 13,64% 4,11% 8,52% 12,15% 2,87% 14,82% 10,58% 9,57% 7,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,86% 11,70% 3,82% 7,76% 13,10% 3,46% 13,74% 9,65% 8,74% 5,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 67,48% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 39,72% 31,40% 8,79% -2,30% -13,10% -29,91% 16,40% 5,56% -13,72% -9,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,19% 74,14% 63,24% 55,46% 49,02% 37,44% 43,87% 34,64% 41,51% 40,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 450,80% 401,70% 129,76% 93,50% 73,37% 57,36% 177,73% 123,46% 71,46% 75,90%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...