Visa allt om Gute KM Aktiebolag
Visa allt om Gute KM Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 2 484 9 507 7 943 7 616 9 729 9 721
Övrig omsättning 27 29 - - 47 - 9 78 - 120
Rörelseresultat (EBIT) -22 -37 -108 -66 101 949 659 476 1 128 1 286
Resultat efter finansnetto 63 9 -108 -60 118 954 664 486 1 134 1 285
Årets resultat 63 9 -63 -10 209 617 484 453 804 804
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 924 2 520 413 462 360 1 644 1 402 1 472 1 689 1 404
Omsättningstillgångar 2 467 2 305 4 482 4 616 4 801 4 732 4 559 3 975 3 698 3 498
Tillgångar 4 390 4 825 4 895 5 078 5 161 6 376 5 961 5 447 5 387 4 901
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 377 4 814 4 805 4 868 4 878 4 669 4 810 4 326 3 873 3 469
Obeskattade reserver 0 0 0 45 95 262 147 143 287 270
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 74 92 171 306 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 10 15 73 16 1 140 1 005 978 1 227 1 162
Skulder och eget kapital 4 390 4 825 4 895 5 078 5 161 6 376 5 961 5 447 5 387 4 901
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06 2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 200 690 570 540 460 505
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 550 2 017 1 758 1 568 1 423 988
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 24 24 255 945 851 797 700 515
Utdelning till aktieägare 800 500 0 0 0 0 600 0 0 400
Omsättning 27 29 0 0 2 531 9 507 7 952 7 694 9 729 9 841
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 3 9 8 8 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 828 1 056 993 952 1 216 1 389
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 331 394 380 356 327 291
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 13 -58 -37 124 1 279 956 778 1 419 1 508
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - -100,00% -73,87% 19,69% 4,29% -21,72% 0,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - 2,29% 14,96% 11,16% 8,94% 21,05% 26,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - 4,75% 10,03% 8,37% 6,39% 11,66% 13,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - 58,62% 56,17% 56,79% 59,99% 54,56% 44,84%
Rörelsekapital/omsättning - - - - 192,63% 37,78% 44,74% 39,35% 25,40% 24,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,70% 99,77% 98,16% 96,52% 95,87% 76,26% 82,51% 81,31% 75,73% 74,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 18 976,92% 23 050,00% 29 880,00% 6 323,29% 30 006,25% 288,60% 355,12% 317,89% 217,28% 183,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...