Visa allt om Febrobacken AB
Visa allt om Febrobacken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 1 006 5 828 5 336 8 206 4 248 2 839 2 432 4 440 2 188
Övrig omsättning - 2 507 100 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 2 492 405 750 1 183 451 280 158 739 792
Resultat efter finansnetto -7 2 507 412 750 1 181 440 280 184 747 784
Årets resultat 150 1 796 696 402 650 365 200 105 541 556
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 292 230 46 78 229 255 299 246
Omsättningstillgångar 710 2 638 2 335 2 479 3 096 2 117 1 521 1 284 1 708 1 840
Tillgångar 710 2 638 2 627 2 709 3 142 2 195 1 750 1 539 2 007 2 086
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 435 2 086 1 490 1 594 1 992 1 542 1 377 1 278 1 373 920
Obeskattade reserver 0 200 0 488 296 0 58 58 28 38
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
Kortfristiga skulder 274 353 1 137 627 855 654 315 204 607 1 008
Skulder och eget kapital 710 2 638 2 627 2 709 3 142 2 195 1 750 1 539 2 007 2 086
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 672 672 672 633 646 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 280 1 075 953 18 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 69 509 452 372 381 388 366 450 0
Utdelning till aktieägare 300 1 800 1 200 800 800 200 200 100 200 88
Omsättning 0 3 513 5 928 5 336 8 206 4 248 2 839 2 432 4 440 2 188
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 3 3 3 2 2 2 2 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 335 1 943 1 779 4 103 2 124 1 420 1 216 2 220 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 116 530 469 533 528 538 499 549 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -7 2 492 493 793 1 215 523 367 248 818 867
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -82,74% 9,22% -34,97% 93,17% 49,63% 16,74% -45,23% 102,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 95,03% 15,68% 27,69% 37,71% 20,55% 16,29% 12,09% 37,42% 38,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 249,20% 7,07% 14,06% 14,44% 10,62% 10,04% 7,65% 16,91% 36,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 62,72% 41,06% 50,71% 35,99% 46,87% 62,59% 62,95% 48,92% 48,45%
Rörelsekapital/omsättning - 227,14% 20,56% 34,71% 27,31% 34,44% 42,48% 44,41% 24,80% 38,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,27% 84,99% 56,72% 72,12% 70,34% 70,25% 81,13% 85,75% 69,42% 45,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 259,12% 747,31% 190,59% 383,89% 356,96% 301,38% 435,56% 629,41% 281,38% 182,54%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...